ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

26 กรกฎาคม 2543

…ได้ประจักษ์ในความจริงว่า เราได้มีสิ่งที่วิเศษสุดคือพุทธศาสนา อยู่แค่อื้อม ได้ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของจริง เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบ และนำเสนออย่างมีเหตุผล ไม่ได้เป็นปรัชญา หรือความเชื่อบนรากฐานจากการสมมุติ…

บทสนทนาระหว่าง นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์ สอบถามปัญหาข้อข้องใจ กับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่งได้รับการถอดเทปลงเป็นเนื้อหาบทหนึ่งในหนังสือชื่อ “ไขข้อข้องใจของคนไกลวัด” ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 1 ตุลามคม 2543 โดยชมรมศิษย์เก่าออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกฤฎเกล้า

ในหนังสือมิได้มีการแยกหัวข้อย่อยภายในบทสนทนาไว้ในสารบัญ ทางเว็บไซต์นี้ได้จัดแบ่งและตั้งชื่อหัวข้อย่อย จัดทำเป็นสารบัญ เพื่อความสะดวกในการอ่าน

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.