กฐินสองที่สายใจธรรม

13 พฤศจิกายน 2537

เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)

๑) “อริยวัฒิ” หรือชื่อใหม่คือ “เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ” พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง)

๒) “พัฒนาปัญญา” พิมพ์ครั้งที่ ๙

๓) “โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

๔) “อยู่กับปัจจุบัน” บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ วันเสาร์ที่่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗

๕) จากศาลากลางสระ สู่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม (เนื้อหาปรับปรุงเพิ่มเติมจาก “กฐินแรกที่สายใจธรรม”)

No Comments

Comments are closed.