รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล

1 ธันวาคม 2544

…เนื้อหาของหนังสือ รวมเล่มมาจาก หนังสือเรื่อง รักษาใจยามป่วยไข้ และ รักษาใจยามรักษาคนไข้ ซึ่งเป็นธรรมกถานอกจากแสดงไว้สำหรับผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย เพื่อรู้จักการวางใจต่อความเจ็บป่วยได้ถูกต้องแล้ว ยังได้เน้นบรรยายธรรมะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผล พร้อมไปกับรักษาใจของตน เชื่อมโยงคนเข้าหาธรรม..

No Comments

Comments are closed.