สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม

22 กันยายน 2541

… จะต้องคำนึงไว้เสมอว่า กฎเกณฑ์กติกาเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะสมาน หรือประสานให้มนุษย์อยู่ในสามัคคีที่แท้จริง ในการที่โลกจะอยู่ได้ด้วยดีมีสันติสุขนั้น จะต้องมีความประสานเข้ากันได้ มีความสามัคคีปรองดองกัน คือมีเอกภาพ แต่ขณะนี้ มนุษย์ยังมีปัญหามากในเรื่องที่ว่าทำอย่างไรจึงจะสร้างเอกภาพนี้ให้เกิดขึ้นได้ …

จากธรรมกถาแก่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจัดทำเป็นบทวีดีทัศน์ไปฉายในงานแทน

ในธรรมนิพนธ์เล่มนี้ยังประกอบด้วยเนื้อหาของปาฐกถาที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ในชื่อเรื่อง Perspectives on “Human Rights and the Well-Being of the Humanity” และเนื้อหาจากเรื่องนิติศาสตร์แนวพุทธด้วย

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.