— ฐานะและสภาพปัจจุบันของสถาบันสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 9 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ฐานะและสภาพปัจจุบันของสถาบันสงฆ์ การที่จะเข้าใจบทบาทในปัจจุบันได้ชัดเจน และกำหนดบทบาทที่ควรจะเป็นไปในอนาคตได้เหมาะสมนั้น จะต้องทราบสภาพและสถานการณ์ของสถาบันสงฆ์ในปัจจุบันก่อน โดยเฉพาะในการกำหนดบทบาทที…

บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 5 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน ชื่อเรื่องนี้ กำหนดให้บรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติอยู่ พร้อมทั้งความมีส่วนร่วมและฐานะของพระสงฆ์ อันเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน คำว่…

— ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 11 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบัน ดังได้กล่าวแล้วว่า การสูญเสียบทบาทของพระสงฆ์ เริ่มจากสังคมเมืองหลวงไปก่อน และค่อยๆ ขยายสู่สังคมเมือง และสังคมชนบทต่อๆ ไป โดยนัยนี้ การที่บทบาททั้งหมดสูญสิ้นไปนั้น จะต้อ…

— ข้อคิดบางประการที่ควรพิจารณาก่อน
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ข้อคิดบางประการที่ควรพิจารณาก่อน เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการต่างๆ ในยุคที่บ้านเมืองก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ รับกับความเจริญแบบตะวันตกนั้น ความจริงก็มิใช่ว่าพระสงฆ์จะไม่มีการเคลื่อนไหวบทบาทเสียเลย …

— บทบาทที่สูญเสียไป
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 7 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

บทบาทที่สูญเสียไป บทบาทของวัดและพระสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น มีความเป็นมาอันมั่นคงเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อความเจริญแบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ ๗๐-๘๐ ปีมานี้ จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น และเป็นการ…

— บทบาทต่อไปควรเป็นอย่างไร
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 12 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

บทบาทต่อไปควรเป็นอย่างไร เบื้องต้นพึงกำหนดก่อนว่า ศาสนาต่างๆ ไม่เฉพาะพระพุทธศาสนาจะยังคงมีความหมายต่อไปในสังคม แม้จะถูกกระทบกระเทือนหรืออ่อนกำลังลงบ้าง ในเมื่อยังมีสภาพต่อไปนี้ในสังคม คือ ๑. ชีวิตมนุษ…

— ข้อควรพิจารณาบางประการสำหรับกำหนดแนวทางของบทบาท
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 10 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ข้อควรพิจารณาบางประการสำหรับกำหนดแนวทางของบทบาท ๑. ความขาดแคลนพระสงฆ์ในท้องถิ่นห่างไกล ในชนบท ถึงขนาดชาวบ้านต้องใช้วิธีการคล้ายจ้างพระไปอยู่ นี้เป็นสภาพที่ปรากฏแล้ว บางถิ่นพระที่อยู่ต้องละถิ่นไป เพราะ…

— บทบาทในอดีต
เนื้อหาหลัก / 9 สิงหาคม 2512

เป็นตอนที่ 6 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

บทบาทในอดีต ประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ ยังไม่ปรากฏละเอียดชัดเจน พอที่จะให้ทราบถึงบทบาทของพระสงฆ์ในยุคเริ่มแรกทีเดียวว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าจะถือตามอย่างประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา…

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2512

เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

การรักษาฐานะของสถาบันพุทธศาสนา ได้รับการแยกตีพิมพ์เป็นหัวข้อชื่อเดียวกัน ในหนังสือ “สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/การรักษาฐานะ-สถาบันพุทธ/ การรักษาฐ…