— ภาพที่พระพุทธศาสนาถูกมอง
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 15 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาพที่พระพุทธศาสนาถูกมอง แง่ที่ ๑ คือภาพที่พระพุทธศาสนาถูกมอง หมายความว่า พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ถูกคนในสังคมมองอย่างไรบ้าง เขาเห็นพระสงฆ์เป็นอย่างไร มองเห็นธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร อย่างที่ท่…

— ภาพที่ควรมีให้เขามอง
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 18 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาพที่ควรมีให้เขามอง ทีนี้ เมื่อพูดถึงภาพที่อยากให้เขามองแล้ว ก็ต้องพูดเลยไปถึงภาพที่ควรมีให้เขามองเรา หรือภาพที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรตามที่มันควรจะเป็น อันนี้แหละคือจุดที่สำคัญที่สุด และจะได…

พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 13 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน พระมหาเถรานุเถระที่เคารพนับถือ ท่านสหธรรมิกผู้เป็นนักศึกษา เจริญพรท่านสาธุชนผู้มาร่วมประชุมในที่นี้ การอภิปรายในวันนี้ ในฐานะที่ผู้พูดในขณะนี้เป็นพระ และมีญาติโยมฝ่ายอุ…

— ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาสนากับศาสนธรรม
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 14 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาสนากับศาสนธรรม ทีนี้หันมาพูดถึงพระพุทธศาสนาบ้าง พระพุทธศาสนานั้น เราอาจจะพูดได้เป็น ๒ แง่ด้วยกัน คือ ในแง่ที่ ๑ ศาสนธรรม หรือเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้า ในแง่ที่ ๒ สถาบัน ในท…

— ภาพที่อยากให้เขามอง
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 17 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาพที่อยากให้เขามอง ภาพต่อไปก็เป็นภาพที่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์อยากให้เขามองตนเอง หมายความว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ อยากให้ประชาชนมองเห็นตนเองเป็นอย่างไร เรามาพิเคราะห์ดูว่า พระสงฆ์ปัจจุบันนี้ อยาก…

— ภาพที่พระพุทธศาสนามองตนเอง
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 16 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาพที่พระพุทธศาสนามองตนเอง ทีนี้ในแง่ที่ ๒ ก็คือภาพที่พระพุทธศาสนามองตัวเอง โดยเฉพาะก็คือ สถาบันหรือพระสงฆ์นั่นเอง พระสงฆ์มองตัวเองอย่างไร มองโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ และมองเห็นตัวเองว่าเป็นส…

— จุดยืนของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 17 สิงหาคม 2518

เป็นตอนที่ 19 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

จุดยืนของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา นี้คือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งกระผมได้พูดปะปนกันไป ทั้งในแง่ศาสนธรรม และสถาบัน ทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญมาก ไม่…

ความรู้เรื่องวัด – วัดคืออะไร?
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2518

เป็นตอนที่ 9 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

ความรู้เรื่องวัด วัดคืออะไร? วัดคืออะไร ถ้าตอบให้ง่ายที่สุด ก็ต้องว่า วัดคือที่อยู่ของพระสงฆ์ แต่คำตอบอย่างนี้ จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายตื้นและแคบเกินไป “วัด” มีคำเรียกหลายอย่าง นอกจากคำว่าวัดเองแล้…

— วัดเป็นสมบัติของใคร?
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2518

เป็นตอนที่ 13 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

วัดเป็นสมบัติของใคร? มีเรื่องราวเป็นมาว่า ในระยะแรกๆ มีคณะสงฆ์ใหม่ๆ พระภิกษุทั้งหลายเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าดงบ้าง ตามโคนไม้บ้าง บนภูเขาบ้าง ซอกเขาบ้าง ถ้ำบ้าง ป่าช้าบ้าง กลางแจ้งบ้าง ตลอดกระทั่งลอมฟางก็ม…

— วัดมีฐานะและภาวะแตกต่างกันอย่างไร?
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2518

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

วัดมีฐานะและภาวะแตกต่างกันอย่างไร? ตามกฎหมายคณะสงฆ์ในประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑) แบ่งวัดเป็น ๒ ประเภท คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สำนักสงฆ์ วิสุงคาม คือ ที่ซึ่…