(กล่าวนำ)

16 มกราคม 2536

       ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา1

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

ปิโย ครุ ภาวนีโยวตฺตา จ วจนกฺขโม
คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตาโน จฏฺฐาเน นิโยชเยติ.

วันนี้ ท่านพระเถรานุเถระ สหธรรมมิก ผู้เป็นสพรหมจารีทั้งหลาย พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชา สุภทฺโท หรือเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร เป็นการมาบูชาพระคุณของท่าน ผู้เป็นครูอาจารย์ หรือในฐานะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ เรียกว่าเป็นอาจริยบูชา และเถรบูชา และการบูชานั้นก็ไม่ใช่เป็นเพียงการนำดอกไม้จันทน์ไปเคารพศพท่าน หรือบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้น แต่มากกว่านั้น ถ้าพูดโดยทั้งหมดในสถานที่นี้ ผู้ที่ได้มาเข้าปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา ตลอดลงไปจนถึงตั้งต้นแต่ทาน รวมเรียกว่า บำเพ็ญทาน บำเพ็ญศีล บำเพ็ญภาวนาในช่วงเวลานี้ เรียกได้ว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติ หรือปฏิบัติบูชา จึงเป็นการบูชาด้วยการบูชาอย่างเยี่ยมยอด ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปปฏิบัติก็ดี สอนก็เด่น >>

เชิงอรรถ

  1.  พระธรรมเทศนา แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖

No Comments

Comments are closed.