(กล่าวนำ)

28 มีนาคม 2539

นิติศาสตร์แนวพุทธ1

ขอเจริญพร ท่านอัยการสูงสุด ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร์ ท่านผู้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน

วันนี้ อาตมภาพได้รับนิมนต์ให้มาแสดงปาฐกถา ซึ่งในที่นี้เรียกว่าปาฐกถาพิเศษ และก็เป็นพิเศษจริงๆ เพราะ พิเศษ แผลงมาจากคำว่า “วิเศษ” แปลว่า แปลกพวก หมายความว่า ในที่ประชุมนี้ อาตมภาพไม่เหมือนคนอื่น ในแง่ที่ ๑ เพราะเป็นพระภิกษุ และในแง่ที่ ๒ เพราะอยู่นอกวงการนิติศาสตร์

วันนี้ ท่านอัยการสูงสุดนิมนต์ให้มาแสดงปาฐกถาในวงการของท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และให้พูดในเรื่อง “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อาตมภาพคงไม่ตอบโดยตรงว่านิติศาสตร์แนวพุทธเป็นอย่างไร? แต่จะพูดถึงหลักการของพระพุทธศาสนา และจะขอให้ท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ตอบเองว่า นิติศาสตร์แนวพุทธเป็นอย่างไร

บางทีเราอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็เป็นได้ เพราะว่าเวลาในวันนี้ก็ไม่มากนักที่จะพูดในเรื่องนี้ จึงคงจะพูดกันในหลักกว้างๆ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปบทนำ นิติศาสตร์กับ ธรรมศาสตร์ >>

เชิงอรรถ

  1. ปาฐกถาพิเศษ โดย พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามคำอาราธนา ของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมเล็ก จุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น.

No Comments

Comments are closed.