ถ้าช่วยถูก คนถูกช่วยก็เก่งขึ้นด้วย

16 มกราคม 2536

ถ้าช่วยถูก คนถูกช่วยก็เก่งขึ้นด้วย

ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ได้รับคำเตือนจากกัลยาณมิตรผู้สูงสุดว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมแล้ว ก็จะต้องใช้หลักการพึ่งตนพึ่งธรรมนี้ให้ถูกต้อง คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น อาจจะมีผู้มองดังได้กล่าวแล้วว่า บางทีชาวพุทธบางคนรู้สึกว่าแห้งแล้ง เหมือนเราไม่มีใครช่วย ความจริงการช่วยวิธีนี้แหละ กล่าวคือ การช่วยของกัลยาณมิตรแบบพระพุทธเจ้านี้ เป็นการช่วยที่ดีที่สุดแล้ว ท่านช่วยแล้ว เรายิ่งเก่งยิ่งเข้มแข็งขึ้นด้วย ไม่ใช่ว่าท่านยิ่งช่วย เรายิ่งอ่อนแอลง จนในที่สุดทำอะไรไม่เป็นเลย นอกจากนั้น เราไม่ได้แห้งแล้งเลย เพราะกัลยาณมิตรที่ถูกต้อง จะมีคุณสมบัติที่ท่านกล่าวไว้ ๗ ประการด้วยกัน ดังที่อาตมาได้ยกเป็นคำขึ้นต้นไว้ในการกล่าวบรรยายธรรมครั้งนี้ว่า ปิโย ครุ ภาวนีโย เป็นต้น

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ทำถูกธรรม ไม่ต้องขอ ผลก็เกิดเองน่ารัก น่าเคารพ น่าทำตาม >>

No Comments

Comments are closed.