วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

14 ธันวาคม 2531

ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

วัฒนธรรม กับ การพัฒนา1

ขอถวายพระพรสมเด็จบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

วันนี้เป็นวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ทางราชการ และราษฎรผู้มีกุศลเจตนา ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน เป็นการระลึกถึงคุณงามความดี ที่ท่านพระยาอนุมานราชธนนั้นได้บำเพ็ญไว้แก่สังคมไทย และแก่มวลมนุษยชาติ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าอย่างสูง เป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏ และพร้อมกันนั้นก็เป็นอุบายที่จะเผยแพร่ผลงานของท่าน ให้ได้รับความเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้า เพื่อจะได้นำความรู้จากผลงานของท่านนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมต่อไป การจัดงานนี้ นอกจากเป็นการแสดงออก ซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรม คือ การระลึกถึง สำนึกในคุณความดีของท่านผู้ได้ทำคุณประโยชน์ไว้ แล้วกระทำการแสดงออกซึ่งน้ำใจตอบแทนประการใดประการหนึ่งแล้ว ก็เป็นการบูชาปูชนียบุคคล ซึ่งนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่ง ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า “ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นมงคลอันอุดม

ยิ่งสมเด็จบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ครั้งนี้ ก็ยิ่งเพิ่มความเป็นมงคลให้ภิญโญ เพราะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เกิดความปีติปลาบปลื้มยินดี มีกำลังใจในการที่จะทำงานยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นก็ทำให้คนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผลงานของพระยาอนุมานราชธน และอาจจะเป็นเหตุให้มีการกล่าวขวัญถึงงานนี้ในทางที่ดีงามเป็นมงคล และทำให้มีการร่วมมือสนับสนุนในกิจกรรมนี้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เป็นกุศล เพิ่มความเป็นมงคลให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน กับ ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนา >>

เชิงอรรถ

  1. ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

No Comments

Comments are closed.