บันทึกความเป็นมา

4 มกราคม 2531
เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ

บันทึกความเป็นมา

ช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือพุทธธรรมส่วนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายความบทว่าด้วยไตรลักษณ์ และเตรียมการจัดพิมพ์พุทธธรรม ครั้งที่ ๓ ประจวบในระยะนั้น ทางวัดพระพิเรนทร์ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิตึกใหม่หลังใหญ่ ซึ่งอยู่ถัดจากกุฏิที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ท่านผู้ปรารถนาดีพากันเป็นห่วงว่า ฝุ่นปูนเป็นต้น จากที่ก่อสร้าง จะซ้ำเติมให้โรคแพ้อากาศของข้าพเจ้าทรุดหนักลงไป จึงได้หาทางให้ข้าพเจ้าปลีกตัวออกไปจากบริเวณที่ใกล้การก่อสร้าง ในการนี้ โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ และคุณโยมชม รักตะกนิษฐ ได้จัดรถรับเช้าส่งเย็นในแต่ละวัน ให้ข้าพเจ้าไปนั่งทำงานที่ศาลากระจกในบริเวณบ้านของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เริ่มแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ และได้จัดภัตตาหารเพลถวายด้วยตนเองทุกวัน โดยมีญาติมิตร เช่น คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส อาจารย์ลดา รัตกสิกร อาจารย์เลิศลักษณ์ บุณยะกมล เป็นต้น คุณอิ่มจิตต์ ศิลปี ผู้อำนวยความสะดวกแทนเจ้าบ้าน ตลอดจนบุตรหลานของท่านเจ้าบ้าน และบุคคลภายในมาร่วมศรัทธาด้วยตามโอกาส เมื่อคำนึงถึงศรัทธาและบุญกิริยาของโยมที่กล่าวนามมา ซึ่งได้บำเพ็ญอย่างหนักแน่นและต่อเนื่อง ข้าพเจ้าหวังจะให้โยมเจริญกุศลในโอกาสเช่นนั้นมากยิ่งขึ้น จึงกล่าวธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนาต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพลในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ เป็นต้นมา จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ เรียกชื่อธรรมบรรยายชุดนี้ตามลักษณะของการพูดคุยอย่างเบาๆ ว่า รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง

เมื่องานก่อสร้างอาคารที่วัดพระพิเรนทร์ซาลง ข้าพเจ้าเริ่มประจำอยู่ที่วัดอย่างปกติ งานเตรียมการพิมพ์พุทธธรรมครั้งใหม่ ก็พอดีเสร็จสิ้นในส่วนที่สำคัญ และรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังก็สิ้นสุดลงด้วย

ต่อมา คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ได้ขอนำเทปบันทึกเสียงรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังนี้ไปถ่ายทอดต่อ และสนใจที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ พระดุษฎี เมธงฺกุโร ซึ่งมีความเห็นร่วมด้วย ได้อาสาสมัครนำไปคัดลอกเตรียมต้นฉบับจนเสร็จสิ้นไปเป็นส่วนมาก แต่ก็ยังไม่มีโอกาสจัดพิมพ์ เพราะอุปสรรคสำคัญ คือ ข้าพเจ้าเองไม่มีเวลาตรวจแก้ขัดเกลาต้นฉบับ ระหว่างนั้น คุณศรีพิไล ทองพรหม ได้นำธรรมบรรยายชุดนี้ไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ “ชีวิตไทย” เฉพาะวันจันทร์ เวลาประมาณ ๑๕.๑๕-๑๕.๔๐ น. จนจบทั้งชุด ส่วนต้นฉบับที่คัดลอกจากเทปนั้น ในที่สุด ผู้ที่ริเริ่มการได้ตกลงนำมามอบไว้ที่ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ซึ่งได้คัดลอกต้นฉบับบางส่วนที่ยังค้างอยู่ต่อจนเสร็จครบถ้วน

ต่อมา พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้ปรารภมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ประสงค์จะพิมพ์ธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังนี้ เผยแพร่เป็นบางส่วนก่อน และได้เลือกเอาตอนที่ว่าด้วย อารยวัฒิ (เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ) นำมาพิมพ์แบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ยาวนัก จึงตรวจแก้ขัดเกลาจนเสร็จสิ้น นับเป็นธรรมบรรยายชุดแรกในรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังที่ได้พิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มหนังสือ และคณะสงฆ์วัดพระพิเรนทร์พร้อมทั้งมูลนิธิพุทธธรรม และคุณวนิดา (ยังประภากร) ปวโรดม ได้เอื้อเฟื้อเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์เป็นปฐม

บัดนี้ คุณวนิดา (ยังประภากร) ปวโรดม มีจิตศรัทธาขอพิมพ์หนังสือ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ – พัฒนาปัญญา ถวายแก่ข้าพเจ้าเพื่อแจกเป็นธรรมทาน และพร้อมกันนั้น มูลนิธิพุทธธรรมก็ขอสมทบพิมพ์เผยแพร่ อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ในการพิมพ์ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้เป็นผู้รวบรวมเรื่องและพิมพ์แบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ได้เอื้อเฟื้อในด้านธุรการ เช่นเดียวกับครั้งก่อน

ขออนุโมทนาศรัทธาและกุศลฉันทะของทุกท่าน ที่เกี่ยวข้องในความเป็นมาของธรรมบรรยายชุดนี้ เริ่มแต่โยมผู้อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่ปรารภของการกล่าวธรรมกถา โดยเฉพาะ คุณวนิดา (ยังประภากร) ปวโรดม ที่เป็นผู้ปรารภ ทำให้มีการพิมพ์เรื่องชุดที่ ๒ นี้ขึ้น ขอธรรมทานครั้งนี้ จงเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมพุทธธรรมให้เจริญแพร่หลาย เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ตลอดกาลนาน

พระเทพเวที
๔ ม.ค. ๒๑

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< อยู่กับปัจจุบันบันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ >>

No Comments

Comments are closed.