คำกราบบังคมทูล

14 ธันวาคม 2531

คำกราบบังคมทูล
สมเด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ของ
ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการจัดฉลอง
๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกวิทย์ ณ ถลาง เลขานุการคณะกรรมการฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน และ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เพื่ออาราธนาพระเทพเวที ศรีวิศาลปาพจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร แสดงธรรมกถาต่อหน้าพระพักตร์ ณ วโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว กระผมขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้า ได้โปรดแสดงธรรมกถาเกี่ยวกับพระยาอนุมานราชธนตามกาละต่อไป ขอกราบอาราธนา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< พระยาอนุมานราชธนกับงานทางด้านวัฒนธรรม

No Comments

Comments are closed.