คำนำ

11 มีนาคม 2532

คำนำ

คณะพุทธบริษัท ได้แจ้งความประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “แรงจูงใจในการเขียน กรณีสันติอโศก” เพื่อเผยแพร่ออกไปในสังคมวงกว้าง ผู้เรียบเรียงยินดีอนุญาตด้วยความเต็มใจ เพราะเป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในทางวิชาการตามหลักพระพุทธศาสนา ให้เป็นประโยชน์แก่สาธุชนจำนวนมาก

แรงจูงใจในการเขียน กรณีสันติอโศก” นี้ เป็นบทสัมภาษณ์ ที่ ผศ.ดร.อาภา จันทรสกุล ในนามของคณะผู้จัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ได้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ ณ สถานพำนักสงฆ์ศาลากลางสระ ลำลูกกา ปทุมธานี โดยได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารดังกล่าว

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เป็นเล่มหนังสือเฉพาะเรื่องนี้ ผู้ขอพิมพ์บางรายแสดงความประสงค์ให้นำภาคผนวกในหนังสือ “ทางออกของสังคมไทย” มารวมพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันนี้ด้วย เพราะมีเนื้อหาที่เข้ากันและเสริมกันได้ ผู้เรียบเรียงเห็นด้วยและอนุวัตรตามความประสงค์ นอกจากนั้น ได้นำคำให้สัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ เกี่ยวกับ “พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม” มารวมเข้าด้วยเป็นภาคผนวก ๒ โดยเหตุผลทำนองเดียวกัน

ในขั้นเตรียมการ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโ ได้ช่วยพิมพ์ต้นแบบหนังสือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสะดวกในการตีพิมพ์และประหยัดทุน แรงงาน และเวลาเป็นอันมาก

ขอธรรมฉันทะและกุศลเจตนาของทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ จงอำนวยผลเพื่อความเจริญงอกงามแห่งสัมมาทัศนะ และความแผ่ขยายแห่งประโยชน์สุขของพหูชน ตลอดกาลนาน

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๑๑ มี.ค. ๒๕๓๒

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ภาคผนวก ๒: พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม?

No Comments

Comments are closed.