คำปรารภ

27 ตุลาคม 2547
เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ

คำปรารภ

หนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาของโยมอุปถัมภ์วัดญาณเวศกวัน เพื่อร่วมอนุโมทนาในโอกาสที่ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

ความข้างต้นนี้มีเรื่องสืบเนื่องมาว่า เดิมทีเดียวโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ได้จองกฐินที่จะทอดที่วัดญาณเวศกวันสำหรับ พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้ ไว้ล่วงหน้าหลายปีแล้ว และต่อมาคุณโยมสายสนิท พุกกะเวส ก็ได้ขอร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินดังกล่าวด้วย ครั้นมาถึงพรรษานี้ เมื่อพลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ แจ้งบุญเจตนาว่าจะนำผ้ากฐินพระราชทานมาทอดที่วัดญาณเวศกวัน คุณโยมทั้งสองท่านก็ได้อนุโมทนาโดยยกวาระการจองกฐินปี ๒๕๔๗ ให้แก่พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

อย่างไรก็ตาม มีเรื่องยาวนานก่อนนั้น อย่างน้อยตั้งแต่ครั้งโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ พร้อมด้วยญาติมิตร มีคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส เป็นต้น ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดนี้ครั้งก่อน เมื่อปี ๒๕๔๑ ทางพระคิดจะพิมพ์ประวัติวัดไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นหลักฐาน แต่ไม่มีเวลาที่จะจัดทำได้ทัน

เวลาผ่านมาหลายปี จนกระทั่งเมื่อโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ จองกฐินอีกสำหรับปีนี้ จึงคิดว่า ถ้าเป็นไปได้ ก็น่าจะพิมพ์ประวัติวัดให้สำเร็จตามที่ตั้งใจ แต่ทั้งโอกาสและร่างกายของเจ้าอาวาสไม่อำนวย จึงไม่สามารถทำให้สำเร็จดังที่คิดหมาย

ได้เกิดความคิดใหม่ว่า น่าจะจัดทำประวัติวัดญาณเวศกวันเป็น ๒ แบบ คือ แบบเป็นทางการ ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงตัวเลขลำดับกาลเวลา และตัวเลขเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เป็นต้น กับแบบเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของญาติโยมที่ได้ร่วมสร้างและรู้เห็นการสร้างวัดญาณเวศกวันมาแต่ต้น

สำหรับประวัติแบบที่หนึ่ง คือ แบบทางการ ทางพระก็ยังอยู่ในสภาวะเดิม คือยังไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มุ่งมาที่ประวัติวัดแบบที่สอง และได้บอกแจ้งแก่ญาติโยมที่รู้เห็นร่วมสร้างวัดมา ขอให้เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของแต่ละท่าน

แม้ว่าหลายท่านจะตกลงเขียนเล่าเรื่อง แต่เมื่อเวลากระชั้นเข้ามา ก็ยังได้ต้นฉบับไม่ครบถ้วน โยมท่านแรกที่เขียนส่งมาคือ โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ซึ่งได้มอบต้นฉบับไว้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

โยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ซึ่งบัดนี้มีอายุอยู่ในปีที่ ๔๑ ได้ออกตัวว่า ท่านจำอะไรไม่ค่อยได้ นึกไม่ค่อยออกแล้ว ลืมเรื่องราวไปเสียเป็นส่วนใหญ่ เขียนส่งมาได้สั้นๆ เพียง ๖ หน้ากระดาษพิมพ์ดีด

ถึงแม้โยมคุณหญิงฯ จะลืมเรื่องราวไปเสียมากแล้ว แต่ประวัติฉบับสั้นๆ ที่โยมเล่าไว้ ก็ให้ภาพคร่าวๆ แบบครอบคลุมได้ดี แม้ว่าจะไม่มีเรื่องในช่วงต่อจากตั้งวัดเสร็จแล้ว ซึ่งโยมคุณหญิงฯ เอง ได้เป็นหลักใหญ่ในการอุปถัมภ์ทั่วไปและริเริ่มการทั้งหลาย เช่น การตั้งทุนต่างๆ การจัดหายานพาหนะ การสร้างโรงครัว การสร้างโบสถ์ และการสร้างหอสมุด เป็นต้น

ในที่สุดได้ข้อยุติว่า สำหรับงานกฐินปีนี้ ในส่วนประวัติวัด จะลงพิมพ์เฉพาะประวัติแบบเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของโยม ฉบับโยมคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ฉบับเดียวที่สั้นๆ นี้ก่อน พอให้ผู้อ่านได้เห็นภาพความเป็นมาของวัดคร่าวๆ ส่วนฉบับที่ญาติโยมท่านอื่นเขียนส่งมา จะได้รวบรวมแล้วพิมพ์พร้อมกันคราวเดียวในโอกาสข้างหน้า

ในส่วนเนื้อหาของหนังสือ ได้ตกลงพิมพ์เรื่อง รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก ซึ่งเป็นธรรมกถาที่ได้แสดงในวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา และคุณลัคนา กนกพันธรางกูร ได้คัดลอกข้อมูลจากเทปบันทึกเสียงพร้อมไว้ ตั้งแต่ ๑๐ มิย. ๒๕๔๗ โดยได้ตั้งใจคัดลอกตรวจตราและพิมพ์มาอย่างดี ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้อย่างมาก

งานกฐินครั้งนี้ สำเร็จด้วยศรัทธาของ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

กฐินพระราชทาน เป็นเครื่องแสดงถึงพระบรมราชูปถัมภ์ต่อพระบวรพุทธศาสนา ที่แผ่ไปยังวัดวาอารามทั้งหลาย กระจายไปทั่วพระราชอาณาจักร พร้อมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรต่างบุคคลต่างองค์กร ที่มีโอกาสได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานไปบำเพ็ญกุศลตามศรัทธาของตน พร้อมทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาราษฎร์ ซึ่งมีความปลาบปลื้มใจในการที่ได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราชกุศล กล่าวโดยสรุปว่า เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์พระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนา กับประชาราษฎรทั่วแผ่นดิน

ขออนุโมทนา พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ผู้ได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อโยงความสัมพันธ์ที่กล่าวมา ในการบำเพ็ญบุญกิริยาสำคัญ คือ การทอดกฐิน ที่เป็นสังฆทานประเภทกาลทานครั้งนี้ โดยมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และมีน้ำใจเกื้อกูลต่อพระสงฆ์ และต่อพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมีน้ำใจปรารถนาดีสามัคคีกันกับพุทธบริษัททั้งปวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงยืนนานเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งปวงสืบไป

ขอคุณพระรัตนตรัย และบุญจริยาแห่งกฐินทานและธรรมทานครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยอภิบาลอวยชัยให้ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และครอบครัวญาติมิตร พร้อมทั้งญาติโยมผู้ร่วมศรัทธาทั้งปวง จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย งอกงามในธรรม ดำรงในความสุขเกษมศานต์ทุกเมื่อ

วัดญาณเวศกวัน
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก

No Comments

Comments are closed.