บันทึกของผู้เรียบเรียง

23 พฤศจิกายน 2536

บันทึกของผู้เรียบเรียง

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ ผู้ศรัทธาท่านหนึ่ง ซึ่งขอไม่ให้เปิดเผยนาม (ขอย่อชื่อของท่านเอาเองว่า คุณ ส.ศศว.) ได้นำเงินมาถวาย ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนพิมพ์หนังสือ “พุทธธรรม” แจกเป็นธรรมทานให้แพร่หลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะนั้นผู้เรียบเรียงมีงานหนังสือที่ต้องทำมากมาย และหนังสือพุทธธรรมที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขออนุญาตพิมพ์เผยแพร่ ก็ยังมีอยู่ จึงเพียงแต่อนุโมทนากุศลเจตนาของท่าน แต่ไม่รับเงินทุนนั้น เพราะไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อใด

ปรากฏว่า คุณ ส.ศศว. ได้นำเงิน ๑ ล้านบาทนั้นไปเปิดบัญชีในธนาคารไว้สำหรับให้ผู้เรียบเรียงใช้พิมพ์หนังสือพุทธธรรมต่อไป และได้มาแจ้งว่า ถ้าจะใช้เมื่อใด ก็จะได้เบิกมาถวาย

เวลาล่วงไปหลายปี ก็ไม่ได้มีการใช้ทุนดังกล่าว คุณ ส.ศศว. เกิดความคิดใหม่เนื่องจากเห็นประโยชน์ของหนังสือเผยแพร่ธรรมเล่มเล็กๆ ด้วย จึงได้แยกเอาดอกเบี้ยของเงินทุนนั้นไปเปิดบัญชีขึ้นใหม่ต่างหาก และขอให้ผู้เรียบเรียงใช้เงินในบัญชีใหม่นั้น พิมพ์หนังสือธรรมเล่มย่อยๆ ของผู้เรียบเรียงเองแจกเป็นธรรมทาน

ตามปกติ หนังสือที่แจกเป็นธรรมทานนั้น มีผู้ศรัทธาขออนุญาตพิมพ์อยู่แล้วไม่ขาดสาย ในงานปลงศพ และในโอกาสมงคลต่างๆ เช่น ทำบุญวันเกิด และที่พิมพ์พ่วงกับส่วนที่มีผู้ขออนุญาตพิมพ์จำหน่ายหาทุน ผู้เรียบเรียงได้ใช้เวลาหมดไปกับการตรวจแก้ปรับปรุงต้นฉบับของหนังสือเหล่านั้น ซึ่งเป็นงานเฉพาะหน้าแต่ละกรณีๆ เวลาก็ผ่านไปโดยได้ใช้ทุนจากบัญชีของคุณ ส.ศศว. น้อยครั้งอย่างยิ่ง

ทุนจากบัญชีใหม่ของคุณ ส.ศศว. นี้ ผู้เรียบเรียงได้ตั้งชื่อให้ว่า “ทุนส่งเสริมพุทธธรรม” (ไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิพุทธธรรม) เพราะเป็นทุนที่เกิดสืบเนื่องมาจากทุนใหญ่ที่คุณ ส.ศศว. ได้ตั้งไว้สำหรับพิมพ์หนังสือพุทธธรรม

คุณ ส.ศศว. ได้กระตุ้นเตือนเป็นระยะๆ ให้ใช้ทุนส่งเสริมพุทธธรรมพิมพ์หนังสือธรรมทาน จนเวลาผ่านมานานมาก ก็ได้ใช้ทุนนี้พิมพ์หนังสือแจกไปแล้วเพียง ๖ เล่มเล็กๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ คุณ ส.ศศว. ได้กระตุ้นมาอีก คราวนี้ได้เสนอแนะชื่อเรื่องที่อยากให้พิมพ์มาด้วย เพราะได้อ่านแล้วอยากให้คนอื่นได้อ่านบ้าง คือ เรื่อง “ข้อคิดชีวิตทวนกระแส” แต่แม้เวลาจะล่วงมานานผู้เรียบเรียงก็ยังไม่ได้จัดสนองศรัทธาและกุศลเจตนา จนอีกไม่ช้าก็จะสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๓๖

บัดนี้ จะถึงวาระแห่งมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ และต่อจากนั้นประชาชนก็จะเตรียมรับปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ เห็นว่าเป็นอภิลักขิตกาลที่เหมาะ จึงตกลงใจใช้เป็นจุดกำหนดที่จะเร่งพิมพ์หนังสือออกมาเผยแพร่ด้วยทุนส่งเสริมพุทธธรรม และชดเชยเวลาที่ผ่านมานานด้วยการพิมพ์ออกฉลองศรัทธาที่เดียวหลายๆ เล่ม โดยเฉพาะเล่มที่เพิ่งมีการปรับขนาดใหม่ และได้ปรับปรุงแทรกเสริมเพิ่มเนื้อความขึ้นอีก รวมเป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทานคราวนี้ ๖ เล่ม คือ

  1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
  2. แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
  3. ธรรมะฉบับเรียนลัด
  4. ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
  5. ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
  6. สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา

ขออนุโมทนา พระครูปลัดอินศร จินตาปญฺโญ ที่ได้เสียสละจัดทำต้นแบบหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์จนเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะตีพิมพ์

ขอปราโมทย์และปีติสุขจงเกิดแก่ท่านผู้ศรัทธาที่ได้ตั้งทุนส่งเสริมพุทธธรรม อันเป็นที่มาแห่งธรรมทานนี้ และขอประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนโดยอำนาจแห่งพุทธธรรมจงแผ่ไพศาลแก่ประชาชน

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

No Comments

Comments are closed.