อนุโมทนา

5 ตุลาคม 2544
เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ

อนุโมทนา

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ได้แจ้งกุศลฉันทะขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่อง ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป จักได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจำนวนมาก อาตมภาพขออนุโมทนา

หนังสือ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย เล่มนี้ เดิมชื่อ ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งเคยพิมพ์มาก่อนแล้วหลายครั้ง แต่ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้นำเรื่องที่พูดใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ มารวมเข้าด้วย เพิ่มขึ้นเป็นตอนที่ ๑ และเลื่อนเรื่องเดิมที่ตอบคำถามใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็นตอนที่ ๒ แล้วตั้งชื่อหนังสือใหม่ให้เหมาะกับเนื้อหาโดยรวม

ในการนี้ สิทธิเพื่อการพิมพ์เฉพาะครั้ง ได้มอบให้เปล่าแก่ผู้จัดพิมพ์ เช่นเดียวกับหนังสืออื่นทุกเล่มของผู้เขียนเท่าที่ได้พิมพ์แล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งธรรม และความงอกงามแห่งสัมมาปัญญา ที่เป็นผลอันเลิศแห่งธรรมทาน

ขออนุโมทนาฉันทะและวิริยะของสำนักพิมพ์สุขภาพใจในการช่วยกันเผยแพร่สัมมาทัศนะ ที่เป็นรากฐานแห่งสัมมาปฏิบัติ เพื่อชักนำส่งเสริมให้ประชาชนเจริญธรรมเจริญปัญญา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืน สมดังบุญเจตนาที่ตั้งไว้นั้นสืบไป

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< พระเป็นผู้ไปแจกจ่ายธรรมนำสังคม ให้เป็นผู้รับสงเคราะห์จะเหมาะสมได้อย่างไร

No Comments

Comments are closed.