มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 10 กรกฎาคม 2525

…เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด …

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
หนังสือ / 6 กรกฎาคม 2525

ความสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้ อุปมาเหมือนว่า นักปกครองยิ่งใหญ่ผู้เป็นจักรพรรดิหรือราชาธิราช มีพระบัญชาให้ลั่นยุทธเภรี คือตีกลองรบประกาศสงคราม ยังล้อรถศึกให้เริ่มหมุนนำทัพเดินหน้าแผ่ขยายราชอาณาจักรออกไ…

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล

เป็นตอนที่ 8 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล ขอเจริญพรท่านอาจารย์และอุบาสกอุบาสิกา สาธุชนทุกท่านทุกคน เมื่อกี้นี้ได้มีพิธีถวายสักการะ ซึ่งอาตมาได้กล่าวว่า ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีงาม และท่านปราโมทย์ก็ได้ปรารภเรื่องนี…

รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?

…ทางรัฐมีหน้าที่ต่อไปอีก คือจะต้องพยายามให้ศาสนาบริสุทธิ์ เพื่อให้มีธรรมดำรงอยู่สืบต่อไปในสังคมหรือในโลกนี้ การทำสังคายนาก็ดี การกำจัดชำระล้างศาสนาในบางสมัยก็ดี เป็นเรื่องที่จัดได้ว่าอยู่ในหน้าท…

คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

…การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวงทั้งที่ดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่นี้ ท่านจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือเป็นส…

หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มกราคม 2524

…ลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ พระพุทธศาสนานี้ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ ก็คือ เรื่องของธรรมชาติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน…  

ทำอย่างไรจะหายโกรธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 13 ธันวาคม 2523

…ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเอง ในเวลานั้นเม…

ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

“…พุทธศาสนายังมีส่วนมาก ในการที่จะบันดาลให้เกิดทั้งความเจริญและความเสื่อม ถ้าเขาเข้าใจถูกปฏิบัติถูก ก็จะทำให้เกิดความเจริญได้ ถ้าเขาเข้าใจพุทธศาสนาผิด เขาอาจจะทำให้เหมือนกับว่าพุทธศาสนาทำใ…

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ

เป็นตอนที่ 12 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของกลุ่ม ชุมนุม หรือชมรมพุทธศาสนาในสถาบันต่างๆ หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คราวนี้ เหมือนกับจะฟ้องว่าค่านิยมในทางพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับความ…