มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร
เนื้อหาหลัก / 28 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร – มีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับข้อขัดแย้งกรณีพระยันตระ อาตมาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องขัดแย้งอะไร เป็นเรื่องที่ว่า ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมากกว่าจะ…

คุณธรรมของชาวพุทธ ในยุคข่าวสารข้อมูล
เนื้อหาหลัก / 5 กุมภาพันธ์ 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

คุณธรรมของชาวพุทธในยุคข่าวสารข้อมูล ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาที่วัดสวนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ที่ว่ารับนิมนต์มาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะเคยรับนิมนต์มาแล้ว บางทีไม่ได้รับนิมนต์แต่…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 14 กุมภาพันธ์ 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

คำนำ กรณีพระยันตระ อมโร เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยสองประการคือ หนึ่ง เป็นการทดสอบภูมิธรรมของชาวพุทธเองว่า มีหลักพอที่จะแยกแยะได้หรือไม่ว่า อะไรเป็นธรรม อะไรเป็นวินัย อะไรเป็นส…