อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 21 กุมภาพันธ์ 2556

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

อนุโมทนา คุณสุรพล สัจจะรัตนะโชติ มีกุศลฉันทะที่จะพิมพ์บางส่วนบางตอนของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน และได้มีวริยะอุตสาหะพิมพ์ข้อมูลส่วนดังกล่าวนั้นขึ้นมาใหม่ หนังสือเล่มนี้พิมพ์…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 28 กุมภาพันธ์ 2518

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

กล่าวโดยทั่วไป ในปัจจุบัน ผู้ที่ใฝ่ในคุณค่าของพระพุทธศาสนามักตกอยู่ในภาวะที่ต้องทำงานสองอย่างพร้อมกันไปในเวลาเดียว คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ตนเองเข้าถึงความหมายและคุณค่าที่แท้ของหลักธรรม และการแสดงค…

ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 28 กุมภาพันธ์ 2518

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ มากมายมาประชุมกันขึ้น องค์ประกอบเหล่านี้แยกประเภทใหญ่ๆ เป็น ๒ พวก คือ ทางร่างกายกับทางจิตใจ องค์ประกอบทุกส่วนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจมีค…

การให้การศึกษาเพื่อจุดหมายของชีวิต
เนื้อหาหลัก / 28 กุมภาพันธ์ 2518

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

การให้การศึกษาเพื่อจุดหมายของชีวิต ถ้ามีใครถามว่า จะศึกษาไปเพื่ออะไร ก็เห็นจะตอบได้ง่ายๆ ว่า ศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต คำตอบนี้แม้จะกว้างสักหน่อยแต่เป็นคำตอบที่ไม่ผิด และช่วยเน้นสาระสำคัญให้เห็นว่ากา…

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย (มองจากแง่ของพุทธธรรม)
เนื้อหาหลัก / 13 กันยายน 2517

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องปรัชญาการศึกษาไทย (มองจากแง่ของพุทธธรรม) ก. กระบวนการของการศึกษา กระบวนการของการศึกษาจากธรรมชาติของชีวิตเอง ๑. กระบวนการของการศึกษามองเห็นได้จากธรรมชาติของชีวิตนั่นเอง …

พระพุทธศาสนาและการนำธรรมมาพัฒนาหลักสูตร
เนื้อหาหลัก / 13 กุมภาพันธ์ 2516

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

พระพุทธศาสนาและการนำธรรมมาพัฒนาหลักสูตร คำนำ พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดี แต่การนำพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในด้านอื่น เช่น การศึกษา ถือว่าเป็นของใหม่ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การประยุ…