ภาคผนวก ความคิดเกี่ยวกับการพระศาสนาที่ได้ไปเห็นมา
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 11 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

ภาคผนวก   ความคิดเกี่ยวกับการพระศาสนาที่ได้ไปเห็นมา (พ.ศ. ๒๕๑๕) พระมหาชาย อาภากโร สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิโมลี นำเรื่อง เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๑๕ พระสงฆ์ไทย ๓ รูปได้ออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประ…

บทสัมภาษณ์ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 12 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

บทสัมภาษณ์พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)   อาจารย์เชื่อวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่ และวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ชีวิตได้จริงหรือ พระราชวรมุนี: พูดได้หลายแง่หลายมุม พูดกว้างๆ วิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดี…

ที่มา
เนื้อหาประกอบ / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 13 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

ที่มา ๑. พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย จากรายการอภิปราย จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๗ พิมพ์ครั้งแรก ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๑๘ ๒. พระพุทธ…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 1 กรกฎาคม 2532

เป็นตอนที่ 14 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

อนุโมทนา หนังสือ “พุทธศาสนากับสังคมไทย” ซึ่งสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ขาดคราวไปนานแล้ว บัดนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์เผยแพร่ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ ผ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 22 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 15 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

คำนำ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ มูลนิธิโกมลคีมทองได้จัดพิมพ์หนังสือ “ปรัชญาการศึกษาไทย” (เรียกให้ตรงแท้ว่า “ปรัชญาการศึกษาสำหรับไทย”) ขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ ๒ “ปรัชญาการศึกษาไทย” ที่พิมพ์ใหม่ครั้งที่ ๒ นั้น มีเนื้อห…