แนวการอธิบายเรื่องกรรม
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ ท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกท่าน การบรรยายในวันนี้ท่านกำหนดให้พูดเรื่องกรรม เรื่องกรรมเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนา นอกจากสำคัญแล้วก็เป็นหัวข้อที่คนมักมีความสงสั…

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ ความหมายและประเภทของกรรม ก่อนจะพูดเรื่องกรรมนั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมมีความหมายอย่างไร แม้แต่เรื่องความหมายของคำก็เป็นปัญหาเสียแล้ว ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ลองไปถ…

กรรมในฐานะกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กรรมในฐานะกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล แง่ที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับกรรมยังมีอีกหลายอย่าง เช่น เราจะต้องมองกรรมในแง่ของกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล กรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญ่ที่…

กฎแห่งกรรม ในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กฎแห่งกรรม ในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕ เมื่อเราเข้าใจแง่ต่างๆ ในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมแล้ว ก็ควรเข้าใจต่อไปด้วยว่า กรรมนี้เราถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่ง เรามักจะเรียกว่า “กฎแห่งกรรม” กฎแห่งกรรมนี้ ศ…

เข้าใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

เข้าใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม ก. สามลัทธิเดียรถีย์ มิใช่พุทธ แง่ต่อไป คือ จะต้องแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เรียกว่า ติตถายตนะ ๓ ติตถายตนะ แปลว่า ประชุมแห่งลัทธิ ลัทธ…

บุญ-บาป กุศล-อกุศล
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

บุญ-บาป กุศล-อกุศล อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องความหมายของกรรม ที่แยกเป็นกุศล อกุศล เป็นบุญ เป็นบาป ในเวลาแยกประเภทกรรม เรามักแยกเป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม หรือง่ายๆ ก็เป็นบุญ เป็นบาป หรือบุญกรรม และบาปกรร…

ตอน ๒ กรรม โดยใช้การ
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

ตอน ๒ กรรม โดยใช้การ   ความสำคัญของมโนกรรม/ ค่านิยมกำหนดวิถีชีวิตและสังคม ขอผ่านไปยังเรื่องการให้ผลของกรรม อย่างที่บอกแล้วว่า เราได้ยินบ่อยๆ เกี่ยวกับคำอธิบายการให้ผลของกรรมแบบโลดโผน ซึ่งเป็นเรื่…

จิตสำนึก-จิตไร้สำนึก/ภวังคจิต-วิถีจิต
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

จิตสำนึก-จิตไร้สำนึก/ภวังคจิต-วิถีจิต สืบเนื่องจากเรื่องมโนกรรมนั้น ก็ทำให้ต้องมาศึกษาเรื่องจิตให้มากขึ้น จิตใจของคนเรานี้คิดนึกอะไรต่างๆ สิ่งที่พูดและทำก็เป็นไปตามจิตใจ แต่จิตใจเป็นเรื่องละเอียดซับซ้…

จิตไร้สำนึก: จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

จิตไร้สำนึก: จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม ที่ว่ามานี้มีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็คือ มันแสดงว่าสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมด สิ่งที่เราคิด เรานึก ทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนเลย ยังคงอยู่ในจิตใจของเราท…

การให้ผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ – วิบัติ ๔
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

การให้ผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ – วิบัติ ๔ แง่ต่อไป เกี่ยวกับการได้รับผลกรรมอีกระดับหนึ่ง อย่างที่เราพูดอยู่เสมอว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และมีผู้ชอบแย้งว่า ทำดีไม่เห็นได้ดีเลย ฉันทำดีแต่…