เกริ่นนำ
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 1 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา เกริ่นนำ ปาฐกถาปาจารยสาร ได้จัดมาเป็นประจำทุกปี เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา ถึงบัดนี้ เป็นปีที่ ๓ ในปีนี้ทางปาจารยสาร ได้จัดร่วมกับสถาบันสันติประชาธรรม ซึ่งทั้ง ๒ …

อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 2 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา ขอเจริญพร ชาวปาจารยสาร ชาวสถาบันสันติประชาธรรม และท่านสาธุชนทุกท่าน รายการวันนี้ นับว่าเป็นรายการพิเศษมากวันหนึ่ง ที่ว่าพิเศษมากก็คือ พิเศษด้วยสถานที่ มีการจัดปาฐกถา…

ตอน ๑: ปัญหาการพัฒนาของประเทศไทย
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 3 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

ตอน ๑: ปัญหาการพัฒนาของประเทศไทย เริ่มฉากใหม่ของการพัฒนา ย้อนสู่ต้นกระแสของการพัฒนา พ้นจากทำให้ทันสมัย กลายเป็นกำลังพัฒนา ปัญหาจากการพัฒนาไม่สมดุล สภาพการศึกษา: ดัชนีชี้ชัดของปัญหาการพัฒนา เบื้องหลังป…

เริ่มฉากใหม่ของการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 4 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

เริ่มฉากใหม่ของการพัฒนา หัวข้อปาฐกถานี้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา ก็ทำให้นึกถึงว่า ตัวคำว่าพัฒนานี้เองมีความหมายอย่างไร เดี๋ยวนี้คนจำนวนมากก็คงไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของคำว่าพัฒนา แม้ว่าจะเป็นคำที…

ย้อนสู่ต้นกระแสของการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 5 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

ย้อนสู่ต้นกระแสของการพัฒนา ประเทศไทยเรา ได้เริ่มสร้างสรรค์ความเจริญแบบสมัยใหม่นี้มาตั้งแต่เมื่อไร เราพูดได้ตามประวัติศาสตร์ว่า เราได้เริ่มสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบสมัยใหม่นี้มาแล้วประมาณ ๑ ศตวรรษ…

พ้นจากทำให้ทันสมัย กลายเป็นกำลังพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 6 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

พ้นจากทำให้ทันสมัย กลายเป็นกำลังพัฒนา ตามปกตินั้น ในการที่สังคมหรือประเทศชาติใดจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีโดยราบรื่น องค์ประกอบทั้งหลายของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนพลเมือง สถาบันหรือกิจการต่างๆ จะต้องเจริญก้…

ปัญหาจากการพัฒนาไม่สมดุล
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

ปัญหาจากการพัฒนาไม่สมดุล รวมความว่า การพัฒนาประเทศที่เป็นมานี้มีลักษณะสำคัญคือ เป็นการพัฒนาอย่างไม่ประสานกลมกลืน ไม่คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดของสังคม ที่จะต้องเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน ทำให้เกิดภาว…

สภาพการศึกษา: ดัชนีชี้ชัดของปัญหาการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 8 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

สภาพการศึกษา: ดัชนีชี้ชัดของปัญหาการพัฒนา ที่ว่าทางฝ่ายรัฐไม่รู้กิจการทางฝ่ายวัดนั้น เป็นไปอย่างหนักถึงขั้นที่ว่า รัฐไม่รู้แม้แต่กิจการในความรับผิดชอบของตัวเองที่ไปตกอยู่ในมือของวัด อะไรคือกิจการบางอย…

เบื้องหลังปัญหาการพัฒนาของไทย
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 9 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

เบื้องหลังปัญหาการพัฒนาของไทย นี้คือปัญหาต่างๆ ที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่ประสานกลมกลืน และตัวปัญหาเองก็มีลักษณะของความไม่ประสานกลมกลืน และความขาดดุลยภาพหรือไม่สมดุล เมื่อปัญห…

การพัฒนาอุตสาหกรรม: ความคับแคบของความคิดในการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 7 พฤษภาคม 2531

เป็นตอนที่ 10 จาก 22 ตอนของ อารยธรรมไทย ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

การพัฒนาอุตสาหกรรม: ความคับแคบของความคิดในการพัฒนา อนึ่ง การพัฒนาประเทศของเราเท่าที่ผ่านมานี้ มีความมุ่งหมายอย่างหนึ่ง คือ การที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมตามอย่างประเทศตะวันตก ทีนี้ ในเมื่อเราเข้าสู่ยุคอ…