แรงจูงใจในการเขียน “กรณีสันติอโศก”
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 1 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

แรงจูงใจในการเขียน “กรณีสันติอโศก” ผู้สัมภาษณ์ : ขอโอกาสกราบนมัสการสัมภาษณ์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ประเด็นแรกที่อยากจะถามคือ มีข้อสังเกตว่าในช่วงนี้ งานเขียนของท่านเจ้าคุณออกมาค่อนข้างมาก เป็นข…

(ความเป็นมาและเป็นไป)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(ความเป็นมาและเป็นไป) ผู้สัมภาษณ์ : จะกราบนมัสการถามในข้อต่อไปเจ้าค่ะว่า งานเขียนที่ได้รับความสนใจมากตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ดูจากจำนวนพิมพ์ เท่าที่ระบุไว้มีถึงเกือบ ๓๐,๐๐๐ เล่ม คือ ๒๙,๕๐๐ เล่ม และจาก…

(แรงจูงใจและความมุ่งหมาย)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 3 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(แรงจูงใจและความมุ่งหมาย) ผู้สัมภาษณ์ : แรงจูงใจในการเขียนคงสรุปได้ว่า ท่านเจ้าคุณพิจารณาเห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป นั่นคือแรงจูงใจ ประการหนึ่ง และในช่วงของการเล…

(พฤติการณ์ของสันติอโศก)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 4 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(พฤติการณ์ของสันติอโศก) อีกอย่างหนึ่ง การที่มองเป็นว่า มีกลุ่มสันติอโศกกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มมหาเถรสมาคมกลุ่มหนึ่ง นี้เป็นภาพที่ผิดความจริงพื้นฐาน คล้ายกับพูดว่า มีกลุ่มหมู่บ้านเขาย้อยกับกลุ่มรัฐบาลไทย ซึ…

(การสนทนากับตัวแทนจากสันติอโศก)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 5 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(การสนทนากับตัวแทนจากสันติอโศก) ทีนี้ ในฝ่ายสำนักสันติอโศกเอง นอกจากที่เขียนจดหมายมาโดยสุภาพฉบับหนึ่งและเป็นบัตรสนเท่ห์อีกฉบับหนึ่งแล้ว อาตมาก็ไม่ทราบว่า ลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง แต…

(การดำเนินการของมหาเถรสมาคม)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 6 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(การดำเนินการของมหาเถรสมาคม) ผู้สัมภาษณ์ : ดิฉันขอกราบนมัสการโยงกลับไปที่ประเด็นที่น่าสนใจ ตามที่ท่านเจ้าคุณระบุว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ ควรจะแก้ไขปัญหา จึงขอกราบนมัสการถามว่า ฝ่ายที่มีความรับ…

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(บทบาทของสื่อมวลชนต่อวงการสงฆ์และสังคมไทย) ผู้สัมภาษณ์ : แต่มีข้อสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เขาจับประเด็นกัน อย่างที่สื่อมวลชนเสนอนั้น มักจะไม่เป็นไปตามที่ท่านเจ้าคุณตั้งประเด็นเอาไว้ คือเป็นอย่างที่ท…

(พุทธบริษัทจะมีส่วนร่วมทะนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้าง)
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 8 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

(พุทธบริษัทจะมีส่วนร่วมทะนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้าง) ผู้สัมภาษณ์ : อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณเคยแสดงธรรมเทศนาว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าศาสนาจะดำรงอยู่ได้นั้น พุทธบริษัทสี่ต้องช่วยกันทะนุบำรุง แต่ไป…

ภาคผนวก ๑: ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์
เนื้อหาหลัก / 22 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 9 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

ภาคผนวก ๑ ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์ เนื้อหาส่วนนี้นำมาจาก ภาคผนวก ในหนังสือ ทางออกของสังคมไทย ภาคผนวก – ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของพระโพธิรักษ์

ภาคผนวก ๒: พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม?
เนื้อหาหลัก / 16 กันยายน 2531

เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ แรงจูงใจในการเขียน "กรณีสันติอโศก"

ภาคผนวก ๒ พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม ? วารสารฉบับหนึ่งได้ไปขอสัมภาษณ์พระเทพเวที เกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการอย่างหนึ่ง ตอนท้ายได้ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสันติอโศก และบอกว่าอยากจะนำไปลงพิมพ์ด้วย…