สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 20 ธันวาคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอ…

Tradition and Change in Thai Buddhism

เป็นตอนที่ 3 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

In the Kālāma-Sutta, one of the Buddha’s discourses best known to Western scholars, the Buddha says, among other things, “Do not go merely by tradition.” This saying shows that tradition does not hold…

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction

เป็นตอนที่ 8 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction Point of distinction Samatha Vipassanā 1. Nature Dependent on concentration Dependent on wisdom or insight 2. Charact…