ค่านิยมแบบพุทธ

1 กุมภาพันธ์ 2527

“ค่านิยมในพุทธศาสนานั้นคืออะไรและมีอะไรบ้าง … เรารู้สึกจะมีความสับสนกันพอสมควรว่าค่านิยมพุทธคืออะไร ถึงกับมีคนหลายกลุ่มหลายพวกมาโจมตีอย่างที่หลายท่านก็คงเคยได้ยิน ที่ฝรั่งมาดูพุทธศาสนามาดูคนไทยแล้วก็บอกว่า คนไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา คนไทยมีพฤติกรรมอย่างนี้เกิดจากคติหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาว่าอย่างนี้ และการมีพฤติกรรมหรือมีความประพฤติอย่างนี้ๆ ไม่เอื้อที่จะก่อความเจริญแก่สังคม…”

หนังสือรวมบทความและพระธรรมเทศนาของพระพรหมคุณาภรณ์ ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงคุณค่าที่ชาวพุทธยึดถือในการดำเนินชีวิตในสังคมด้านต่างๆ เกือบทุกช่วงตอน ตั้งแต่ การเกิด ตาย การแต่งงาน ครองเรือน การทำงาน การอยู่ร่วมกัน จนถึงอุดมคติของคนหนุ่มสาว ธรรมสำหรับนักศึกษา และบทบาทของนักศึษาในฐานะพุทธศาสนิกด้วย

 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

ภาค ๑ ชีวิตกับสังคม

ภาค ๒ คนหนุ่มสาวและนักศึกษา

No Comments

Comments are closed.