ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่…

(การศึกษาจัดตั้ง ต้องโยงสู่เนื้อแท้ คือพัฒนาคน)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

นี่อาตมาก็พูดไปเรื่อยๆ ดูๆ ว่ามีหัวข้ออะไรที่ควรจะพูดอีกบ้าง เช่นแง่มุมต่างๆ แต่อย่างที่ว่าแหละ ก็เน้นเรื่องว่าการศึกษาพิสูจน์หรือวัดผลด้วยความสุขด้วย ถ้าหากไม่มีความสุขขึ้นมาก็ยาก เรื่องนี้เราโยงมาหา…

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 10 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง ในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีล และเริ่มง่ายๆ ที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักถามตัวเองว่า ที่เราใช้ม…

ผู้หญิงมาบวชไม่ได้ ก็ไม่น่าต้องไปเป็นโสเภณีที่ไหน
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 17 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ผู้หญิงมาบวชไม่ได้ ก็ไม่น่าต้องไปเป็นโสเภณีที่ไหน ถาม: ในประเด็นที่เขาอ้างจำนวนผู้ชายที่มาบวชในพระศาสนาพอๆ กับจำนวนผู้หญิงที่ต้องไปตกต่ำ เพราะสถาบันศาสนาไม่เปิดโอกาสให้ ในสถานะของการเป็นแม่ชีก็ไม่เทีย…

สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งควรพูดไว้ด้วย ก็คือเรื่องความสุข ความสุขเป็นเรื่องใหญ่มาก ในการศึกษาคือการพัฒนาคนที่ถูกต้อง การศึกษาที่แท้เริ่มเมื่อไ…

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ ทีนี้ก็มามองถึงธรรมชาติของมนุษย์ให้ลึกเข้าไปอีก มีคำถามว่าเราก็ดำเนินชีวิตด้วยพฤติกรรม จิตใจและปัญญาอยู่อย่างนี้แล้ว เมื่อจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนา ๓ ด้าน คือพัฒนาพฤติกร…

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2538

…เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโ…

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มกราคม 2538

“มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสำคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ได้แม้ในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหรือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งอื่นเท่านั้น ถ้าเราพู…

คำอนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2527

เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

คำอนุโมทนา มูลนิธิโกมลคีมทอง มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เ…

— ความผิดพลาดของการศึกษาเท่าที่ผ่านมา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 25 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ความผิดพลาดของการศึกษาเท่าที่ผ่านมา อาตมภาพจะลองพูดถึงว่า เท่าที่ผ่านมานั้น การศึกษาในประเทศไทยของเราทำให้เกิดความรู้สึกกันว่า ล้มเหลวหรือไม่ได้ผลอย่างไร ข้อสรุปต่อไปนี้ อาตมภาพถือว่าไม่ใช่เป็นผู้กล่า…