ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2556

องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่…

(การศึกษาจัดตั้ง ต้องโยงสู่เนื้อแท้ คือพัฒนาคน)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

นี่อาตมาก็พูดไปเรื่อยๆ ดูๆ ว่ามีหัวข้ออะไรที่ควรจะพูดอีกบ้าง เช่นแง่มุมต่างๆ แต่อย่างที่ว่าแหละ ก็เน้นเรื่องว่าการศึกษาพิสูจน์หรือวัดผลด้วยความสุขด้วย ถ้าหากไม่มีความสุขขึ้นมาก็ยาก เรื่องนี้เราโยงมาหา…

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 10 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

พอกินอยู่เป็น…ก็คิดเป็นเอง ในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีล และเริ่มง่ายๆ ที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหาร การใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่าง คือ ให้รู้จักถามตัวเองว่า ที่เราใช้ม…

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2538

…เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโ…

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มกราคม 2538

“มนุษย์” เป็นชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสำคัญในตัวของมันเอง และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ได้แม้ในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหรือส่วนประกอบที่จะเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งอื่นเท่านั้น ถ้าเราพู…

— ความผิดพลาดของการศึกษาเท่าที่ผ่านมา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 25 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ความผิดพลาดของการศึกษาเท่าที่ผ่านมา อาตมภาพจะลองพูดถึงว่า เท่าที่ผ่านมานั้น การศึกษาในประเทศไทยของเราทำให้เกิดความรู้สึกกันว่า ล้มเหลวหรือไม่ได้ผลอย่างไร ข้อสรุปต่อไปนี้ อาตมภาพถือว่าไม่ใช่เป็นผู้กล่า…

พระพุทธศาสนา กับการพัฒนาการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 24 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

พระพุทธศาสนา กับการพัฒนาการศึกษา เจริญพร ท่านอาจารย์และนิสิตทั้งหลาย อาตมภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพูดในสถานศึกษาขั้นอุดมศึกษา คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ และได้มาพูดในเรื่องที่แสดงถึง…

— ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 26 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา ในเมื่อเราจะมาพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการศึกษาว่าจะทำกันอย่างไร และโดยเฉพาะในกรณีนี้เราต้องพิจารณาว่าจะนำเอาพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้…

ปรัชญาการศึกษาไทย

ถ้ามีใครถามว่า จะศึกษาไปเพื่ออะไร ก็เห็นจะตอบได้ง่ายๆ ว่า ศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิต คำตอบนี้แม้จะกว้างสักหน่อยแต่เป็นคำตอบที่ไม่ผิด และช่วยเน้นสาระสำคัญให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต และทำเพื่อ…

ปรัชญาการศึกษาไทย
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 28 กุมภาพันธ์ 2518

รวมบทความทางธรรมะหลายเรื่อง บางเรื่องได้รับการแยกไปพิมพ์เฉพาะเรื่องในภายหลัง พิมพ์แยกเล่ม ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา … บทความอื่นในเล่ม อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล