มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 3 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

มาตรฐานการครองชีพสูง แต่คุณภาพชีวิตเสีย ยกตัวอย่างว่า คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง มีเงินทองของกินใช้มากมาย กินอาหารดีๆ แต่เป็นโรคอ้วนกันมากมาย เช่น ประเทศอเมริกา ซึ่งเวลานี้คนเป็นโรคอ้วนกันมาก ก็ถือว่าคุ…

“บุญ” ครอบคลุมคำว่าคุณภาพชีวิต ได้แค่ไหน
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

“บุญ” ครอบคลุมคำว่าคุณภาพชีวิต ได้แค่ไหน ขอเสนอนิดเดียว ให้ไปดูเรื่องมฆมาณพ ซึ่งเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ทำบุญ ดูว่าเขาทำอะไรบ้างที่เรียกว่า “บุญ” แนวคิดเรื่องบุญในพุทธศาสนาตรงนี้ เป็นเรื่องของชาวบ้านพื…

ชุมชนจะเข้มแข็ง ถ้ายึดเอาบุญเป็นศูนย์กลาง
เนื้อหาหลัก / 29 พฤษภาคม 2543

เป็นตอนที่ 5 จาก 5 ตอนของ ธรรมเพื่อชีวเกษม ของประชาสังคมไทยในปี ๒๕๔๓

ชุมชนจะเข้มแข็ง ถ้ายึดเอาบุญเป็นศูนย์กลาง คำว่าบุญนี่เป็นคำที่คนไทยสมัยก่อนพูดแล้วก็เรียกได้ว่าซาบซึ้งจริงๆ ไปทำบุญที่วัด เดินผ่านบ้านคนที่ไม่ได้ไป เขาถามว่าไปไหนมา ตอบว่าไปทำบุญมา คนที่ไปทำบุญมาก็แจก…

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ ความหมายและประเภทของกรรม ก่อนจะพูดเรื่องกรรมนั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมมีความหมายอย่างไร แม้แต่เรื่องความหมายของคำก็เป็นปัญหาเสียแล้ว ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ลองไปถ…

ระบบพุทธจริยศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

ระบบพุทธจริยศาสตร์ เราจะเข้าใจจริยศาสตร์ทางสังคมแบบพุทธได้ชัดขึ้น หากพิจารณาโดยโยงถึงระบบพุทธจริยศาสตร์ทั้งหมด ดังได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่า พุทธจริยศาสตร์ทั้งหมดนั้นประกอบด้วยอริยมรรคแปด และบุพภาคแห่งอริย…

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่า ของพุทธธรรม ขอเจริญพร ท่านอาจารย์คณบดี ท่านประธานกรรมการมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ท่านรองประธานโครงการตำราฯ และท่านสาธุชนทั้งหลาย อาตมภาพรู้สึกเป็นสิริมงคล ที่ได้มี…