การประสานกิจกรรมแห่งทาน ศีล และภาวนา
เนื้อหาหลัก / 24 กรกฎาคม 2540

เป็นตอนที่ 13 จาก 14 ตอนของ พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

การประสานกิจกรรมแห่งทาน ศีล และภาวนา ในวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่โบราณนิยมว่า ในวันที่พักผ่อนจากการงานอาชีพหรือในวันสำคัญทางพระศาสนา โดยเฉพาะในวันอุโบสถ ที่เรียกกันว่า วันพระ ชาวพุทธจะบำเพ็ญบุญกิริยาทั้ง ๓…

พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย — บทสนทนาธรรมระหว่าง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. ระวี ภาวิไล
เนื้อหาหลัก / 12 มิถุนายน 2532

เป็นตอนที่ 1 จาก 7 ตอนของ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

บทสนทนาธรรมระหว่าง พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. ระวี ภาวิไล พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย (อาจารย์ระวี) ในการที่กระผมจะเริ่มต้นการสนทนา กระผมก็ใคร่จะขอกระทำความเข้าใจทั้งต่อท่านผู้ที่มาร่วมฟังแ…