(การศึกษาจัดตั้ง ต้องโยงสู่เนื้อแท้ คือพัฒนาคน)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

นี่อาตมาก็พูดไปเรื่อยๆ ดูๆ ว่ามีหัวข้ออะไรที่ควรจะพูดอีกบ้าง เช่นแง่มุมต่างๆ แต่อย่างที่ว่าแหละ ก็เน้นเรื่องว่าการศึกษาพิสูจน์หรือวัดผลด้วยความสุขด้วย ถ้าหากไม่มีความสุขขึ้นมาก็ยาก เรื่องนี้เราโยงมาหา…

วินัย คือ จัดตั้งวิถีชีวิตแห่งไตรสิกขา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 11 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

วินัย คือ จัดตั้งวิถีชีวิตแห่งไตรสิกขา ในหลักการฝึกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เมื่อพูดถึงวินัย เรามักไปนึกถึงแต่ศีลของพระ แล้วเราก็ไม่ได้เอาไปใช้ในวิถีชีวิตของญาติโยม ก็เลยเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ สำหรับพ…

ถ้ามีวินัยชาวพุทธ ก็มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 18 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

ถ้ามีวินัยชาวพุทธ ก็มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการศึกษา ศีล ๔ แดนนี้น่าจะเอามาย้ำกันในหมู่ชาวพุทธ ไม่ใช่อยู่แค่ศีล ๕ ต้องรู้ว่าศีล ๕ นี้ แม้จะสำคัญยิ่งนัก แต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “วินัยชาวพุทธ” ซึ่งมัน…

วินัยเป็นรูปแบบ ต้องรักษาสาระไว้ และสื่อสาระได้
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 13 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

วินัยเป็นรูปแบบ ต้องรักษาสาระไว้ และสื่อสาระได้ ในเรื่องการจัดตั้งที่เป็นวินัยนั้น เราก็ต้องการจัดตั้งวิถีชีวิตและแบบแผนของสังคม ให้มันอยู่ตัวเป็นศีลให้ได้ พอเรามีวิถีชีวิตอย่างนั้นอยู่ตัวแล้ว มันก็กล…

อานิสงส์การฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา
เนื้อหาหลัก / 11 มกราคม 2543

เป็นตอนที่ 3 จาก 8 ตอนของ ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน

อานิสงส์การฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ก. อานิสงส์การปฏิบัติตามพระวินัยพุทธบัญญัติ ๑. ทำให้พระสงฆ์มีเขตดำเนินกิจการส่วนรวมที่เรียกว่าสังฆกรรม ๒. ทำให้สามารถสร้างโบสถ์ หรือทำให้โบสถ์สำเร็จผลในการใช้ทำสังฆกรรม …

วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 25 มกราคม 2538

…ความหมายที่ต้องการของวินัยเป็นความหมายเชิงบวกกล่าวคือวินัยเป็นการจัดสรรโอกาส ทำให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ้น ทำให้ทำอะไรๆ ได้คล่อง ดำเนินชีวิตได้สะดวก ดำเนินกิจการได้สะดวก ถ้าชีวิต…