(เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค บนฐานของการแก่งแย่งหรือสามัคคี)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง คือเรื่อง concept ต่างๆ เช่นอย่างเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค บางทีพวกที่ต้นคิดในยุคสมัยแรกตอนที่พัฒนาหรือว่าริเริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตย พวกนี้อาจจะมีความชัดพอสมควร แต่พอมาถึงยุคปัจ…

ดุลยภาพของอิสรภาพทั้ง ๔
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 12 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ดุลยภาพของอิสรภาพทั้ง ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ ข้อกำหนดบางอย่างควรจัดให้มีขึ้น แต่ที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือ มันต้องสมดุล เราไม่ควรเห็นว่า เรื่องนี้แยกจากอิสรภาพ ๔ ระดับ ขั้นแรก คือ สามารถทำให้สมดุล ต่อมาก็มีควา…

Freedom Through Wisdom ความสําเร็จสูงสุดของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 23 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

Freedom Through Wisdom ความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์ พระพรหมคุณาภรณ์ ใช่… ถ้าเขามีการพัฒนา ๒ ระดับแรก ก็ย่อมจะเสริมส่งให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอีก ๒ ระดับ เพราะเมื่อเขาสามารถไปถึงอิสรภาพอีกสอ…

ต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ จึงจะพัฒนาความสุขต่อไปได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 12 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ จึงจะพัฒนาความสุขต่อไปได้ ถ้าเป็นคนเก่งจริง เขาจะต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้ วิธีการที่จะรักษาอิสรภาพ และทำให้คนสุขได้ง่ายขึ้นนั้นก็มีอยู่ เราก็หัดเอาสิ เช่น วิธีง่ายๆ ท…

— การคิดอย่างเสรี
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การคิดอย่างเสรี ขอให้สังเกตว่า การกระตุ้นความคิดแก่ศิษย์นี้มาลงกันกับหลักปรัญชาการศึกษาสมัยปัจจุบันด้วย คือในการศึกษาปัจจุบันเขามีความเห็นกันว่า ครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ศิษย์เกิดความคิดและคิดอย่างเสรี ท…

— เสรีภาพที่แท้จริงมีอิสรภาพที่แท้เป็นพื้นฐาน
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 21 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

เสรีภาพที่แท้จริงมีอิสรภาพที่แท้เป็นพื้นฐาน เท่าที่พูดมาแล้วก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่ๆ หรือจุดสำคัญของการพูดในวันนี้แล้ว และในเรื่องเหล่านั้นก็ได้พูดถึงอิสรภาพและเสรีภาพที่แท้จริงด้วย อยากจะเน้นนิดหน่อยว่า …

— ปัญญาพ่วงด้วยกรุณาในจิตที่มีอิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 15 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญญาพ่วงด้วยกรุณาในจิตที่มีอิสรภาพ ความจริง ภาวะที่กล่าวมานั้น มองได้หลายแง่ คือมีลักษณะหลายอย่างรวมกันอยู่ แง่หนึ่งเป็นภาวะที่จิตมีอิสรภาพ ปลอดโปร่ง แง่หนึ่งเป็นอาการที่คิดและเข้าใจคือปัญญา และอีกแง…

— ปัญญากับอิสรภาพ และกรุณา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 32 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญญากับอิสรภาพ และกรุณา ๔. ปัญหาก็มีว่า ปัญญาที่แท้จริง ชนิดที่เราต้องการนั้นคืออะไร ปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ได้รู้เห็นอะไรมาก รู้กว้างขวาง ฉลาดในการทำมาหาเลี้ยงชีพ อันนี้เป็นปัญญาหรือไม่ ถ้าหากเราเ…