ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว
เนื้อหาหลัก / 9 เมษายน 2564

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว สดชื่นรื่นสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง ทีนี้ พอวิจัยไปๆ ปัญญาเดินหน้าพัฒนาไป ก็ได้กำลังเรี่ยวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อน ตัวนี้คือความเพียร ได้แก่ ๓. วิริยะ คื…

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพให้โตเต็มคน
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพให้โตเต็มคน ต่อไปประการที่ ๓ คือ วัฒนธรรมน้ำใจ วัฒนธรรมน้ำใจซึ่งหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน แต่เมื่อมองพลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นหมายถึงการที่มุ่งหวังความ…

ความสัมพันธ์จะได้ผลสมบูรณ์ ต้องรักษาดุลทั้งในใจและในสังคม
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 18 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ความสัมพันธ์จะได้ผลสมบูรณ์ ต้องรักษาดุลทั้งในใจและในสังคม ก่อนที่จะพูดถึงสถานการณ์ที่ ๔ นี้ ขอทำความเข้าใจทั่วไปก่อนว่า ที่ท่านสอนให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา นี้เป็นการมุ่งที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดี …

สัมพันธ์กับคน ให้ได้ผลแก่งาน
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 17 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ในการเกี่ยวข้องกับผู้คนนั้น เราจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ หลักการปฏิบัติต่อคนก็มีหลายอย่างหลายประการ แต่หลักธรรมที่ครอบคลุมที่สุดมีอยู่หมวดหนึ่ง คือ พรหมวิหาร