สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์

7 มิถุนายน 2530

…บรรณาธิการของหนังสือนี้ (ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์) หนังสือนี้เป็น ๒ ภาค คือ

ภาค ๑ หัวใจ พุทธศาสนาและการสื่อสู่ชนร่วมสมัย ซึ่งภาคนี้ มีท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการสนทนาแลกเปลี่ยนกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน กับท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี เป็นหลัก ต่อด้วย

ภาค ๒ ทิศทางใหม่ของชาวพุทธไทยในอนาคต ที่แถมเรื่องการภาวนาของกัลยาณมิตรผู้ใหญ่ในตอนท้าย มีอาจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ เป็นผู้ดำเนินการสนทนากับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี โดยมีท่านอาจารย์พระไพศาล วิสาโล ท่านอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง และครูหยุย-วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในบางช่วง…

นอกนั้นเท่าที่จดจำชาวพุทธรุ่นใหม่ผู้เข้าร่วมรับฟังการสนทนา ประกอบด้วย พระอาจารย์คำเขียน สุวณฺโณ พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร, พิภพ และรัชนี ธงไชย, อาทร เตชะธาดา, ฐิติมา คุณติรานนท์ และบัญชา พงษ์พานิช…

มูลนิธิโกมลคีมทอง
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

สารบัญ – สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์

คำนำ

ภาคผนวก

No Comments

Comments are closed.