แรงจูงใจในการเขียน กรณีสันติอโศก

16 กันยายน 2531

…ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลวไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปลพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยน ย่อมก่อความเสียหายในวงกว้าง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงผิด เป็นการก่อความเสียหายแก่มหาชน และสามารถทำลายได้ถึงเนื้อตัวของศาสนาในทันที…

ที่มา

มาจากการสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา จันทรสกุล ณ ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี โดยในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้นำภาคผนวกในหนังสือ “ทางออกของสังคมไทย” คือหัวข้อ “ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของโพธิรักษ์” และคำสัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง เมื่ีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ คือ “พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม?” มารวมพิมพ์ในภาคผนวกของเรื่องนี้ด้วย

สารบัญ – แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

No Comments

Comments are closed.