ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

30 กันยายน 2544

…สิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ทำอย่างไรเราจะมาช่วยกันส่งเสริมหรือจัดทำให้ดี อย่าให้ใครติเตียนได้ว่า ขนาดสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม เราก็ยังไม่สามารถทำให้ดีได้จะคอยแต่ตื่นสิ่งใหม่ แล้วสิ่งใหม่นั้นต่อไปก็คงไม่ได้เรื่องอีก …

ข้อมูลพัฒนาการ

เดิมชื่อ “ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี” ซึ่งเคยพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง และได้นำเรื่องที่พูดใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ มารวมด้วย เพิ่มขึ้นเป็นตอนที่ ๑ และเลือนเรื่องเดิมที่ตอบคำถามในปี ๒๕๔๑ ไปเป็นตอนที่ ๒ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า “ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย

สารบัญ

อนุโมทนา

– ๑ – จากอุบาสก-อุบาสิกา มาถึงปัญหาภิกษุณี

– ๒ – ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

 

No Comments

Comments are closed.