คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 14 พฤษภาคม 2519

เป็นตอนที่ 1 จาก 2 ตอนของ คู่มือดำเนินชีวิต

คำปรารภ ในโอกาสที่ผู้เรียบเรียงหนังสือนี้ มาพำนักปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา ที่สวอร์ทมอร์ วิทยาลัย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๑๙ ถึงบัดนี้ ตามคำอาราธนาของสวอร์ทมอร์ วิทยาลัย โดยมีคุณบุญเลิศ โ…

คู่มือดำเนินชีวิต

เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา ที่วิทยาลัยสวอร์ทมอร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์บำรุง และเป็นธรรมทานเค…

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction

เป็นตอนที่ 8 จาก 18 ตอนของ Vision of The Dhamma

Samatha and Vipassanā (Tranquility and Insight Meditations): Points of Distinction Point of distinction Samatha Vipassanā 1. Nature Dependent on concentration Dependent on wisdom or insight 2. Charact…