เงินจำนวนใหญ่ คนได้ยินตื่นใจ แต่ควรสนใจว่า สร้างมา และได้ใช้ไปอย่างไร

17 มีนาคม 2538
เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ

เงินจำนวนใหญ่ คนได้ยินตื่นใจ
แต่ควรสนใจว่า สร้างมา และได้ใช้ไปอย่างไร

เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว ก็แสดงออกในทางของการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์

ดังที่ปรากฏเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สำคัญๆ คือ การบริจาคอุปถัมภ์ช่วยโรงพยาบาลตำรวจสองวาระ รวมแล้วเป็นเงิน ๑๙ ล้าน ๖ แสนเศษ คือเกือบ ๒๐ ล้านบาท และได้ช่วยเหลือสหทัยมูลนิธิ ทั้งด้านทุนทรัพย์และด้านที่ดิน มอบที่ดินให้ปรับเป็นที่อาศัยตั้งสำนักงานของสหทัยมูลนิธินั้น และได้บริจาคเงินช่วยเหลือถึง ๑๐ ล้านบาท

สหทัยมูลนิธินี้ ก็เป็นมูลนิธิสำคัญที่ช่วยเหลือเด็กพิการเป็นต้น ให้การอุปถัมภ์แก่เด็กๆ ที่กำพร้า เพื่อจะได้เจริญเติบโตมีอนาคตสืบต่อไป

แล้วในวาระสุดท้าย ท่านยังได้แสดงความประสงค์ให้ทายาทบริจาคเงินจำนวนมากมายเพื่อจะช่วยเหลือในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ1 ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการคงจะรับภาระในการดำเนินการสืบต่อไป

มองดูจากประวัติของท่านที่เป็นมานี้ จะเห็นถึงความผันผวนในชีวิตที่เป็นไปต่างๆ

แต่มองอีกแง่หนึ่ง คนที่ดูเฉพาะเรื่องปัจจุบัน ได้เห็นการบริจาคของท่านเป็นครั้งใหญ่ๆ ก็นึกว่าท่านต้องร่ำรวยมาก

ลึกลงไปเบื้องหลังความร่ำรวยเหล่านี้ ก็คือประวัติชีวิตของการสร้างเนื้อสร้างตัว

ชีวิตของท่านนั้น นับว่าเป็นตัวอย่างที่จะให้คติในการสร้างฐานะความเป็นอยู่ สร้างหลักฐาน การจัดการเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สิน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างอีกด้วย ในด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์ในหมู่ญาติ และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชาวโลก

คนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมาร่ำรวยนั้น บางทีเราไม่ได้มองเห็นความเป็นมา ก็มองกันเฉพาะในสภาพปัจจุบันว่า คนนั้นเขารวย คนนี้เขารวย ว่าเขาคงจะมีความสุขสบายเหลือเกิน อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ความจริงแล้ว ท่านเหล่านั้นจำนวนมากทีเดียว ผ่านความทุกข์ยาก ความเหน็ดเหนื่อย และข้อสำคัญก็คือ การที่ต้องมีความขยันหมั่นเพียร และมีคุณธรรมต่างๆ

แท้จริงคุณธรรมและความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น ที่ได้ดำเนินมาในชีวิตของท่านเหล่านั้น อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่น่าศึกษา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และพระศาสนาก็จะให้ความสำคัญตรงนั้น

สำหรับท่านที่มีทรัพย์สินเงินทอง ที่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวสะสมมาด้วยดีแล้ว ยังใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์เมื่ออายุมากขึ้น ก็เท่ากับว่าได้เป็นที่พึ่งพำนักของผู้คนมากมาย

พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนต้นไม้ใหญ่ ที่มีกิ่งก้านดอกใบพรั่งพร้อมบริบูรณ์ มีร่มเงามาก กิ่งก้านสาขาที่แผ่ขยายกว้างขวางนั้น ย่อมอำนวยประโยชน์ ก่อให้เกิดความร่มเย็น เป็นที่พึ่งแก่หมู่นกหมู่กา ตลอดจนผู้คนที่เดินทางผ่านมาได้เข้าอาศัยภายใต้ร่มไม้ มีความสุข

ผู้ที่มีชีวิตเจริญงอกงามเป็นผู้ใหญ่ ก็เป็นที่พึ่งพำนักของหมู่ญาติ และหมู่ชนทั้งหลาย ฉันนั้น

สำหรับคุณโยมน้ำทอง โดยเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ และเป็นคุณอาของคุณโยมเอิบสิรินั้น ได้เป็นคติในทางที่กล่าวมานี้ โดยเฉพาะในแง่ที่ท่านได้บริจาคทรัพย์มากมาย จนทำให้คนหันมามองในด้านของเรื่องทรัพย์สินเงินทองนั้น

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ชีวิตยาวนาน ที่ผ่านประสบการณ์มากหลายเงินทองเป็นของสำคัญ มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์ >>

เชิงอรรถ

  1. มหาวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ ไม่มีกำเนิด แต่ได้เกิด น้ำทองสิกขาลัย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

No Comments

Comments are closed.