อนุโมทนา

14 พฤษภาคม 2536
เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ

อนุโมทนา

กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม มีกุศลฉันทะจะพิมพ์หนังสือเรื่อง “กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม” นี้ ขึ้นเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางธรรม ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตและสังคม อาตมภาพขออนุโมทนาตามความประสงค์

“กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม” นี้ เป็นหนังสือที่ประมวลธรรมกถา พระธรรมเทศนา และคำบรรยายต่างๆ ของอาตมภาพบางส่วนที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม จากหลายแหล่ง นับได้ ๑๐ เรื่องโดยพระครูปลัดอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้เป็นผู้รวบรวมขึ้น ตามคำขอของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งได้จัดพิมพ์ครั้งแรก ในงานฌาปนกิจศพโยมมารดาของท่าน คือ นางกิมวา แซ่อุ้ย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖ กองทุนวุฒิธรรมเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงประสงค์จะพิมพ์เผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป

บรรดาเรื่องต่างๆ ที่รวบรวมมานั้น บางเรื่องที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจแก้ ก็ได้ตรวจชำระปรับปรุงให้เรียบร้อย บางเรื่องที่ควรทำให้อ่านง่ายขึ้น ก็ได้จัดตั้งหัวข้อย่อยใหม่ได้ดูโปร่งเบาหรือจับความได้สะดวก แล้วจัดลำดับเรื่องทั้งหมดตามความเหมาะสม และตั้งชื่อรวมกันให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของเรื่องเหล่านั้น นับว่า “กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายเล่มหนึ่ง

ขออนุโมทนากองทุนวุฒิธรรม ที่ได้มีความดำริอันเป็นกุศลที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ด้วยการเผยแพร่หนังสือธรรมครั้งนี้ หวังว่าบุญกิริยาร่วมกันในการเผยแพร่ธรรมนี้ จักอำนวยประโยชน์ในการเสริมสร้างสัมมาทัศนะ ที่จะเป็นแนวทางแก่สัมมาปฏิบัติ อันอำนวยประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ พระศาสนา และมวลมนุษย์สืบไป ตลอดกาลนาน

 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรมคำนำ >>

No Comments

Comments are closed.