อนุโมทนา

18 ธันวาคม 2539
เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ

อนุโมทนา

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ นี้ เป็นปาฐกถานำในการประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ มีชื่อเรื่อง ตามที่กำหนดไว้เดิมว่า “จิตวิทยาและศาสนาเพื่อการพัฒนาคนในยุคสารสนเทศ” ต่อมานายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย คือ ดร. ชุมพร ยงกิตติกุล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำบทปาฐกถาดังกล่าวไปพิมพ์เผยแพร่ และได้ส่งบทคัดลอกจากแถบบันทึกเสียงไปให้ตรวจแก้ ด้วยความมุ่งหวังที่จะตีพิมพ์ให้เสร็จทันวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๐ ผู้เรียบเรียงได้ตรวจชำระต้นฉบับ โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดย่อหน้าวรรคตอน และตั้งหัวข้อ ตลอดจนได้เพิ่มเติมเนื้อความแทรกเข้ามาอีกตามสมควร เพื่อให้ได้สาระและมีความชัดเจนมากขึ้น กับทั้งได้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหนังสือ

ขออนุโมทนากุศลเจตนาของนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการของสมาคมฯ ในการบำเพ็ญกุศลกิจทางวิชาการครั้งนี้ อันจะเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมให้ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้นไป

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< สุขของคนมีการศึกษา กับสุขของคนด้อยพัฒนา

No Comments

Comments are closed.