ความเป็นมา
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 1 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

ความเป็นมา หลังจากที่สำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๕ แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการเสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน มาตลอดปี ๒๕๔๓ พอถึงต้นปี …

(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 2 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

ปฏิรูปการศึกษา : พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน? ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ขออธิบายความเป็นมาของกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม ความเป็นมาของสำนักงานปฏิรูปการศึกษานั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาต…

-๑- ทำไมกิจการพุทธศาสนา จึงควรตั้งเป็นองค์กรอิสระ
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 3 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

-๑- ทำไมกิจการพุทธศาสนา จึงควรตั้งเป็นองค์กรอิสระ เท่าที่อาตมภาพอ่านดู ก็มีจิตใจคล้อยไปตามในเรื่องการจัดตั้งกิจการพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรอิสระ เป็นแต่เพียงว่า จะทำในรูปไหน อย่างไร สังกัดที่ไหนนั้น ยังไ…

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

-๒- ด้านที่อเมริกายังล้าหลัง พระธรรมปิฎก ถ้าไม่มีอะไร ขอพูดต่อไปเรื่องการสอนศาสนา ในเรื่องนี้เริ่มแรกเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เช่นอยู่กับสังคมไทย ไม่ใช่อยู่กับสังคมอเมริกันเป็นต้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจ…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 1 เมษายน 2544

เป็นตอนที่ 5 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

คำนำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑ บัญญัติให้มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ และกำหนดให้จั…