๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา   ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือที่เรียกกันสามัญว่าประเทศเขมรในบัดนี้ เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งถิ่นฐานที่ชนชาติมอญ-เขมรอาศัยอยู่ ชนชา…

๒. พระพุทธศาสนาในเกาหลี
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 2 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๒. พระพุทธศาสนาในเกาหลี   ประมาณ ๑,๖๐๐ ปีล่วงมาแล้ว เมื่อประเทศจีนแตกแยกเป็นก๊กต่างๆ รวมถึง ๑๖ แคว้น ครั้งนั้นคาบสมุทรเกาหลีประกอบด้วยอาณาจักรใหญ่ๆ ๓ แว่นแคว้น คือ โกคุริโอ ปีกเช และ ซิลลา อาณาจั…

๓. พระพุทธศาสนาในจีน
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๓. พระพุทธศาสนาในจีน   ตามตำนานฝ่ายจีนเล่าไว้ว่า พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศจีนตั้งแต่ ๒๑๗ ปีก่อน ค.ศ. (คือราว พ.ศ. ๓๒๖) แต่ตามที่ปรากฏหลักฐานในทางราชการ ค้นได้ว่าเมื่อ ค.ศ. ๖๕ (พ.ศ. ๖๐…

๔. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๔. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น   ชาวต่างประเทศที่เดินทางไปในประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสพบปะกับชาวญี่ปุ่นจำนวนมากตามสถานที่ต่างๆ นั้น คงได้พบพระญี่ปุ่นรวมอยู่ในจำนวนผู้คนเหล่านั้นด้วย แต่อาจจะไม่ทราบว่า…

๕. พระพุทธศาสนาในทิเบต
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 5 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๕. พระพุทธศาสนาในทิเบต   เดิมนั้นชาวทิเบตนับถือคติผีสางเทวดาอย่างหนึ่งเรียกว่า ลัทธิบอนโป ต่อมา พระเจ้าสรองสันคัมโป (ประสูติ พ.ศ. ๑๑๖๐) กษัตริย์แห่งทิเบตได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเนปาลและเจ้าหญิงจี…

๖. พระพุทธศาสนาในไทย
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 6 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๖. พระพุทธศาสนาในไทย   ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ยุค คือ ยุคเถรวาทแบบสมัยอโศก ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกาม ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ยุคที่ ๑ เถรวาทแบบสมัยอโศก พ.ศ. ๒๑๘ …

๗. พระพุทธศาสนาในเนปาล
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๗. พระพุทธศาสนาในเนปาล   เนปาลเป็นแดนชาติภูมิของพระพุทธเจ้า ดินแดนในอาณาเขตเนปาลเคยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติ เช่น เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองเทวทหะ ตำบลลุมพินี เป็นต้น ความเป็นมาขอ…

๘. พระพุทธศาสนาในพม่า
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 8 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๘. พระพุทธศาสนาในพม่า   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคแรกในพม่ายังเลือนลางอยู่ ตามตำนานฝ่ายลังกาและคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ เล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่ง พระโสณะ กับ พระอุตตระ มาประกาศพระศาสนาใน สุวร…

๙. พระพุทธศาสนาในลาว
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๙. พระพุทธศาสนาในลาว   ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกี่ยวด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิ่นฐานเป็นต้น จนถึงตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบโดยย่อว่า เม…

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม   เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาในเวียดนาม ขอแบ่งดินแดนของประเทศเวียดนามปัจจุบันออกเป็น ๓ อาณาเขต (ตามแบบที่ฝรั่งเศสเคยแบ่งในสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคม) คื…