กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 31 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ พระพรหมคุณาภรณ์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกว่า การมีเพื่อนที่ดีนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ดีหรือครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจรรย์ แต่เป็นทั้ง…

ศรัทธาและปัญญาไม่ใช่คู่แข่งขัน
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 32 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ศรัทธาและปัญญาไม่ใช่คู่แข่งขัน พระพรหมคุณาภรณ์ นี่คือวิธีการที่เขาแปลคำศัพท์ให้พอเข้าใจ แต่คำในภาษาบาลี คือ มิตตะ มิตตะ คือ เพื่อน แต่เพื่อนในที่นี้ อาจเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้แนะนำ…

ปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 33 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย พระพรหมคุณาภรณ์ นี่คือ กระบวนการที่ความทุกข์เกิด แต่คุณสามารถหยุดกระบวนการหรือวงจรที่ว่านี้ หลายครั้งพระพุทธเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย โดยเริ่มจากการรับรู้ (ผัสสะ) เมื่อเราเห็นรูป …

กุศลและอกุศลจากผัสสะ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 34 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

กุศลและอกุศลจากผัสสะ พระพรหมคุณาภรณ์ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท สำหรับประเด็นเรื่องผัสสะและความรู้สึก เมื่อคุณรับรู้โดยรู้สึกมีความสุข หรือไม่มีความสุข หรือทุกข์เจ็บปวด นี่อยู่ในขั้นที่ยังเป็น passive อย่าง…

กระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดตลอดเวลา
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 35 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

กระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดตลอดเวลา พระพรหมคุณาภรณ์ คนที่พูดถึงกระบวนการสามชาติ จะอ้างคัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์ที่รจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย์ แต่ถ้าเราไปไกลกว่านั้น ถึงอีกคัมภีร์หนึ่งที่อธิบายพระไตรปิฎกโดย…

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปฏิจจสมุปบาท ตามสติปัญญาของผู้ฟัง
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 36 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปฏิจจสมุปบาท ตามสติปัญญาของผู้ฟัง มันขึ้นอยู่กับว่าเราอธิบายให้ใครฟัง เพราะพระพุทธเจ้าและอาจารย์ทั้งหลาย อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทให้กับคนหลายประเภท สำหรับคนประเภทที่มีปัญญามากหน่อย ก…

แนะนำหนังสืออ่านประกอบ
เนื้อหาประกอบ / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 37 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

แนะนำหนังสืออ่านประกอบ ๑. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics) ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ปาฐกถาธรรมในมงคลวารอายุ ครบ ๗๒ ปี ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. …

ภาคผนวก
เนื้อหาประกอบ / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 38 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ภาคผนวก คำอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของหนังสือ ปฏิจจสมุปบาท มีองค์หรือหัวข้อ ๑๒ (การเกิดขึ้นพร้อม แห่งธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยกัน, ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อม, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ…

บันทึกผู้แปล
เนื้อหาประกอบ / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 39 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

บันทึกผู้แปล เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ เล่มนี้ มาจากบทสนทนาระหว่าง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กับนายลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก (Laurens V…

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓
เนื้อหาประกอบ / 1 พฤศจิกายน 2552

เป็นตอนที่ 40 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

คำนำในการพิมพ์ ครั้งที่ ๓ หนังสือ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ ฉบับภาษาไทย ที่ท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ เคยตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้สองครั้ง จำนวนประมาณ ๔๐,๐๐๐ เล่ม โดยผู้สนใจใฝ่ธรรมรวมทุนกันจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแ…