(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 1 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

พุทธศาสนากับโลกธุรกิจ ทั้งคนมี ทั้งคนจน ต่างก็กระทบผัสสะ ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็ถูกกระทบเหมือนกัน แต่คนพาล เพราะความที่อ่อนปัญญา ย่อมนอนผวา ส่วนผู้ที่เป็นปราชญ์ ถึงถูกผัสสะกระทบก็หาสะท้านไม่ เพราะฉ…

เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 2 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ พระพรหมคุณาภรณ์ ดูเหมือนว่า เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันจะแยกตัวเองจากกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีคำว่า Reductionism และในศตวรรษนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดศัพท์ Holistic…

หากยังมีความขัดแย้งก็ยากที่จะถึงเป้าหมาย
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 3 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

หากยังมีความขัดแย้งก็ยากที่จะถึงเป้าหมาย พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาเคยได้ยินมาบ้าง แต่ไม่มาก ในเรื่องนี้ แม้ว่านี่คือการพัฒนาอย่างหนึ่ง แต่เป้าหมายของจุดประสงค์ทั้งหมด กำหนดไว้ที่วัตถุ แม้ว่าเขาจะคิดถึงมนุ…

อะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ?
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 4 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

อะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขของมนุษยชาติ? ขั้นแรก เราต้องตระหนักว่า เป้าหมายของชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็นสองสามระดับ และสำหรับมนุษย์ ชีวิตคือสิ่งที่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สูงขึ้น ซึ่งระดับที่สูง…

ความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 5 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีการที่จะทำให้คนมีความสุข ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับความมีอิสรภาพ ถ้าปราศจากอิสรภาพ เราก็ไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ เราต้องมีอิสรภาพ ดังนั้น เรา…

โลกแห่งการบริโภค คนมีสุขยาก ทุกข์ง่าย
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 6 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

โลกแห่งการบริโภค คนมีสุขยาก ทุกข์ง่าย ปัจจุบัน ในโลกแห่งกามคุณ ในโลกแห่งการบริโภค เราจะเห็นได้ว่า คนจะมีความสุขยากยิ่งขึ้น แต่ทุกข์ง่ายมากขึ้น เราต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความสุขได้ง่ายและมีความทุกข์ได้ยาก…

มนุษย์มีความแตกต่างกันหลายระดับ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 7 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

มนุษย์มีความแตกต่างกันหลายระดับ พระพุทธศาสนามองดูมนุษย์ว่า เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาหรือฝึกฝน และมนุษย์ที่ดี คือมนุษย์ที่ฝึกตน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ พัฒนาได้สูงสุด เหนือกว่าสัตว…

ศีล ๕ : หลักการพื้นฐานของสังคม – ศีล ๘ : ศีลเพื่อการพัฒนาสู่อิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 8 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ศีล ๕ : หลักการพื้นฐานของสังคม เริ่มต้นพระพุทธศาสนาให้มีการรักษาศีล ๕ คือ หลักการที่เป็นเหมือนพื้นฐานของสังคม เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม แต่มันไม่ได้ให้ความมั่นใจในเรื่องความสุขของมนุษย์ มันช่วยให…

บุคคล ๓ กลุ่ม
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 9 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

บุคคล ๓ กลุ่ม ในเรื่องนี้ เราอาจแบ่งประเภทของคนออกได้เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ บุคคลประเภทที่พูดว่า เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโน่น ปราศจากนี่ และเราก็มี กลุ่มที่สอง ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่…

ประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้บริโภค
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 10 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้บริโภค พระพรหมคุณาภรณ์ อย่างที่บอกมาแล้วว่า อาตมาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจมากนัก แต่ก็ได้ให้ความสนใจบ้าง คุณอาจจะเห็นได้ว่า ในโลกแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจวั…