การศึกษาควรสอนให้มนุษย์ พัฒนาความสามารถในการมีความสุข
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 11 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

การศึกษาควรสอนให้มนุษย์ พัฒนาความสามารถในการมีความสุข เราอาจพูดได้ว่า เราสามารถแก้ปัญหาสังคมด้วยการศึกษา การศึกษาคือการพัฒนาคน แต่การศึกษาชนิดใดที่เป็นที่ต้องการในที่นี้ เพราะการศึกษาในปัจจุบันนี้ อาจ…

ดุลยภาพของอิสรภาพทั้ง ๔
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 12 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ดุลยภาพของอิสรภาพทั้ง ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ ข้อกำหนดบางอย่างควรจัดให้มีขึ้น แต่ที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือ มันต้องสมดุล เราไม่ควรเห็นว่า เรื่องนี้แยกจากอิสรภาพ ๔ ระดับ ขั้นแรก คือ สามารถทำให้สมดุล ต่อมาก็มีควา…

ต้องพัฒนา Intellectual Freedom ให้เกิดมีขึ้นในผู้บริโภค
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 13 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ต้องพัฒนา Intellectual Freedom ให้เกิดมีขึ้นในผู้บริโภค พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาว่า อันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interests) อาตมาคิดว่ายังมีอีกประเด็นที่อยากจะพูดถึง คือ เราควรขยายควา…

ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิต
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 14 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิต พระพรหมคุณาภรณ์ นี่เองที่ผู้บริโภคสามารถใช้อำนาจของตนได้ และก็คือ วิธีการขยายการแข่งขัน ทำไมเราจึงจำกัดคำว่าการแข่งขันเพียงแค่ พวกทำธุรกิจด้วยกันเอง นักธุรกิจควรแข่งขั…

ธุรกิจอยู่ไม่ได้ ถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้า หรือไม่ใช้บริการ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 15 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ธุรกิจอยู่ไม่ได้ ถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้า หรือไม่ใช้บริการ พระพรหมคุณาภรณ์ ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็น ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น ในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจ และวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นท…

ความสำเร็จที่แท้จริงของนักธุรกิจ
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 16 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ความสำเร็จที่แท้จริงของนักธุรกิจ ในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องให้การศึกษาพวกนักธุรกิจด้วย สอนให้เขารู้จักที่จะมีความสุข เพราะพวกเขาก็ต้องการความสุขด้วยเช่นกัน ความสุขชนิดไหนที่เขาควรจะพัฒนาให้เกิดมีต่อไป แ…

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 17 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์ พระพรหมคุณาภรณ์ ลัทธิบริโภคนิยมนั้นมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์ อาตมาคิดว่า ขั้นแรกเราต้องยอมรับว่า นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ตัณหา ซึ่งพระพุทธอง…

Meditation in Form/Meditation in Substance
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 18 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

Meditation in Form/Meditation in Substance พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อเราพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนา เราต้องแยกแยะระหว่าง Formal Meditation หรือ Meditation in Form กับ Meditation in Substance Meditation in Subst…

ค่านิยมกำหนดสังคม
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 19 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ค่านิยมกำหนดสังคม พระพรหมคุณาภรณ์ เราต้องแข่งขันในการสร้างค่านิยมของสังคม เพราะค่านิยมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสังคม ในการออกแบบชะตากรรมของสังคม และของโลก มันสัมพันธ์กับลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของประชาชน …

การแข่งขันในทางที่ถูก
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 20 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

การแข่งขันในทางที่ถูก พระพรหมคุณาภรณ์ อาตมาคิดว่า การแข่งขันมีอยู่แล้ว อย่างที่อาตมาพูดมาแล้ว เราไม่สามารถคาดหวังให้คนจำนวนมากในหมู่มนุษยชาติเป็นเหมือนกันหมด เราจึงต้องยอมรับความจริงในเรื่องการแข่งขัน…