อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

อนุโมทนา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๓ อาตมภาพได้รับอาราธนาไปบรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา” แก่คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านผู้สนใจ ที่ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานว…

มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ขอเจริญพร ท่านอธิการบดี ท่านอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และท่านผู้สนใจ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาตมภาพต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำให้ที่ประชุมต้องเสียเวลาไปในการรอ…

จะรู้ดีในเรื่องไทย ก็ต้องเข้าใจพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

จะรู้ดีในเรื่องไทย ก็ต้องเข้าใจพระพุทธศาสนา ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสังคมไทย หรือวัฒนธรรมไทยนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องพระพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปอ่านหนังสือของ S. J. Tambiah ซึ่งเป็น…

เรื่องของไทย ถ้าศึกษาให้ดี ก็ขยายเวทีเป็นการศึกษาเรื่องสากล
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

เรื่องของไทย ถ้าศึกษาให้ดี ก็ขยายเวทีเป็นการศึกษาเรื่องสากล ทีนี้หันมาพูดถึงการศึกษาเรื่องของไทย สังคมไทย หรือสิ่งที่ไทยมี ไทยรู้ การศึกษาเรื่องของไทยนั้น ถ้าศึกษาให้ดีแล้วมันไม่ใช่เป็นการศึกษาเฉพาะเร…

การศึกษาพระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวงวิชาการของตะวันตก
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

การศึกษาพระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวงวิชาการของตะวันตก แม้ในวงวิชาการทั่วไป ที่เป็นการวิจัยเหนือระดับปริญญาหรือไม่เกี่ยวกับการทำปริญญา ที่เป็นเรื่องของการนำวิชาการมาใช้อย่างกว้างขวาง ก็จะเห็นว…

ถึงจะเป็นนักวิชาการไทย แต่อาจอยู่ใต้กรอบความคิดแบบฝรั่ง
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2533

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ถึงจะเป็นนักวิชาการไทย แต่อาจอยู่ใต้กรอบความคิดแบบฝรั่ง เท่าที่พูดมาก็เป็นอันว่า ในสังคมไทยนี้ เราจะต้องทำงานวิจัย โดยเฉพาะอาจจะต้องวิจัยพระพุทธศาสนาในหลายแง่หลายอย่าง ความจริงขณะนี้เราก็ทำกันอยู่ คือ…