(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 1 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

สุขนี้มิไกล ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน เจริญพร ท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาเยี่ยมเคารพคุณโยมผู้ล่วงลับ และแสดงน้ำใจต่อเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตร วันนี้ เป็นวันที่ ๓ แห่งการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแ…

ทำบุญงานศพทำไม?
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 2 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

ทำบุญงานศพทำไม? เพราะฉะนั้น วันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์หรือเหตุผล ในการที่เรามีพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน เมื่อว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองก็พอสรุปได้ว่า การบำเพ็ญทักษิณานุประทานนั้นมีวัตถุปร…

คุณค่าทางสังคมของการทำบุญงานศพ
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

คุณค่าทางสังคมของการทำบุญงานศพ ข้อที่ ๓ คือ การบูชาคุณของผู้ล่วงลับ เมื่อกี้ก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วว่า การที่เรามาประกอบพิธีต่างๆ นี้ เป็นการแสดงน้ำใจต่อท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการประกาศยกย่องคุณงามควา…

คุณค่าแก่ตัวบุคคล
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 4 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

คุณค่าแก่ตัวบุคคล ทีนี้มาดูข้อสุดท้าย เป็นข้อตรงข้าม ในข้อสุดท้ายนี้ผู้บำเพ็ญกุศลได้ทำบุญให้แก่ตนเอง คือทำความดี แต่ละคนที่มาร่วมพิธี ตั้งแต่เจ้าภาพเป็นต้นไป ต่างคนต่างก็ได้ทำบุญด้วยกันทั้งสิ้น ในแง่น…

นึกถึงความตาย เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 5 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

นึกถึงความตาย เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ ทีนี้ อาตมาอยากจะเน้นเรื่องภาวนา ในบางแง่ที่เราน่าจะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก ภาวนาเป็นเรื่องของการเจริญจิตใจ เจริญปัญญา จะพูดว่าฝึกอบรมหรือพัฒนาจิตใจและปัญญาก็ได้ …

ความตายโยงไปหาอนิจจัง แล้วโยงต่อไปยังความไม่ประมาท
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 6 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

ความตายโยงไปหาอนิจจัง แล้วโยงต่อไปยังความไม่ประมาท พระพุทธศาสนาสอนให้ถือเอาประโยชน์จากความตายไว้หลายอย่าง หลักการทั่วไปในเรื่องนี้เรียกว่า มรณสติ แปลว่าสติระลึกถึงความตาย เมื่อระลึกเป็นแล้ว ไม่กลัวเลย…

ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 7 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล คนเรานั้นเกิดมาก็มีชีวิตร่างกายเท่ากัน มีกายกับใจเหมือนกัน ทางพระท่านเรียกว่ามีรูปนาม หรือมีขันธ์ ๕ มาเท่าๆ กัน แต่ชีวิตของคนที่เกิดมาเท่ากันนั้น กลับทำอะไรได้ไม่เท่…

เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 8 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน ทีนี้ในการที่จะเตือนใจอยู่เสมอด้วยมรณสตินั้น ก็มีอุบายวิธีหลายอย่าง เช่นเราอาจจะนึกถึงพระพุทธพจน์ ที่ตรัสในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเตือนใจเราเกี่ยวกับเวลา วันนี้อาตมาได้พูดมา…

ได้อะไรแค่ไหน ก็ไม่เท่าใจได้สุขสันติ์
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 9 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

ได้อะไรแค่ไหน ก็ไม่เท่าใจได้สุขสันติ์ สิ่งที่จะสำรวจยังไม่หมด ขอผ่านอย่างรวบรัดที่สุด ลึกเข้ามาถึงแกนกลางของชีวิต ก็คือการได้ของจิตใจ การได้ทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมาก บางคนนึกถึงแต่ข้างนอกว่า วันนี้เร…

ทำบุญให้ท่านแล้ว สำรวจตัวเราให้ได้ครบครัน
เนื้อหาหลัก / 7 มกราคม 2535

เป็นตอนที่ 10 จาก 10 ตอนของ สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

ทำบุญให้ท่านแล้ว สำรวจตัวเราให้ได้ครบครัน อาตมาได้พูดมายาวนานแล้ว ความประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้เข้าใจความมุ่งหมายของการบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานว่า การจัดงานศพนี้ เราต้องทำด้วยปัญญาที่รู้…