บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ในมงคลวารมีอายุเต็ม ๙๐ ปี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล ประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมแจก ๒ เล่ม คือ พัฒนาปัญญา กับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้…

ความเป็นมา
เนื้อหาหลัก / 26 มีนาคม 2544

เป็นตอนที่ 1 จาก 5 ตอนของ ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

ความเป็นมา หลังจากที่สำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๕ แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการเสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน มาตลอดปี ๒๕๔๓ พอถึงต้นปี …

บันทึกของผู้เรียบเรียง
เนื้อหาประกอบ / 23 พฤศจิกายน 2536

บันทึกของผู้เรียบเรียง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ ผู้ศรัทธาท่านหนึ่ง ซึ่งขอไม่ให้เปิดเผยนาม (ขอย่อชื่อของท่านเอาเองว่า คุณ ส.ศศว.) ได้นำเงินมาถวาย ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนพิมพ์หนังสือ “พุทธธรรม” แจกเป็นธ…

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง
เนื้อหาประกอบ / 3 พฤศจิกายน 2536

บันทึกและอนุโมทนา ของผู้เรียบเรียง เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๖ ผู้อำนวยการบริหารสภาศาสนาโลก ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๑๙๙๓ มานิมนต์ผู้เรียบเรียง ให้เข้าร่วมประชุมสภาศาสนาโลก ปี ๑๙๙๓ (The 1993 Parliament…

บันทึกความเป็นมา
เนื้อหาประกอบ / 4 มกราคม 2531

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกความเป็นมา ช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือพุทธธรรมส่วนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายความบทว่าด้วยไตรลักษณ์ และเตรียมการจัดพิมพ์พุทธธรรม ครั้งที่ ๓ ประจวบในระยะนั้น ทา…