เด็กน้อยโพธิสัตว์ ฉลาดสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 4 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

เด็กน้อยโพธิสัตว์ ฉลาดสร้างสรรค์ เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็จะพูดในหัวข้อเรื่องปัญญาอีก และก็จะเป็นเรื่องแทรกแบบเบาๆ สมองอีกเหมือนกัน ปัญญานี้เป็นพระบารมีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า เมื่อเ…

สร้างปัญญาทางไหนดี
เนื้อหาหลัก / 3 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

สร้างปัญญาทางไหนดี เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็จะพูดเรื่องปัญญาต่อ แต่จะวกกลับมาในเนื้อหาที่เป็นหลักวิชา คืออาตมภาพได้พูดแล้วว่า ปัญญานั้นมีอยู่หลายอย่าง วิธีแบ่งปัญญาก็มีหลายวิธี คราวนี…

— การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุธรรม โดยวิถีทางของปัญญา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 13 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุธรรม โดยวิถีทางของปัญญา การมองอีกแบบหนึ่ง คือการมองในวิถีทางของปัญญาเป็นอย่างไร คือการที่เราจะไม่หยุดความคิดแค่รูปลักษณ์เท่านั้น และเราจะไม่เอาความพอใจและไม่พอใจของเร…

— ปัญญาพ่วงด้วยกรุณาในจิตที่มีอิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 15 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญญาพ่วงด้วยกรุณาในจิตที่มีอิสรภาพ ความจริง ภาวะที่กล่าวมานั้น มองได้หลายแง่ คือมีลักษณะหลายอย่างรวมกันอยู่ แง่หนึ่งเป็นภาวะที่จิตมีอิสรภาพ ปลอดโปร่ง แง่หนึ่งเป็นอาการที่คิดและเข้าใจคือปัญญา และอีกแง…

— การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยวิถีทางของปัญญา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 14 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยวิถีทางของปัญญา ทีนี้ หันไปมองสิ่งแวดล้อมประเภทที่ ๒ คือ สิ่งแวดล้อมในทางสังคมว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยวิถีทางของปัญญาได้อย่างไร ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล…

— ปัญญากับอิสรภาพ และกรุณา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 32 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปัญญากับอิสรภาพ และกรุณา ๔. ปัญหาก็มีว่า ปัญญาที่แท้จริง ชนิดที่เราต้องการนั้นคืออะไร ปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ได้รู้เห็นอะไรมาก รู้กว้างขวาง ฉลาดในการทำมาหาเลี้ยงชีพ อันนี้เป็นปัญญาหรือไม่ ถ้าหากเราเ…

— สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ เท่าที่กล่าวมานี้ ก็เป็นตัวอย่างต่างๆ ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ในการเริ่มเดินสายความคิด หรือการมองความหมายและตีค่าเหล่านี้ เราแบ่งประเภทใ…

— ความรู้ประเภทที่ ๒ : ปัญญาหรือความรู้ที่เป็นตัวการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 11 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ความรู้ประเภทที่ ๒ : ปัญญาหรือความรู้ที่เป็นตัวการศึกษา ทีนี้ ก็มีปัญหาต่อไปอีกว่า การมองความหมายและการตีค่าในแบบอวิชชาและตัณหาเป็นอย่างไร ลักษณะของอวิชชาคือความไม่รู้ ที่ว่าไม่รู้นั้น ไม่รู้อย่างไร ท…