กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

9 พฤษภาคม 2536

…ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะต้องให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นไม่ยั่งยืน เราอาจจะทนทำไปด้วยแรงพลุ่งหรือแรงกระทุ้งผลักดัน เช่นความยึดมั่นในอุดมการณ์ หรือความปลุกเร้าอะไรต่างๆ การทำด้วยแรงปลุกเร้านี้ไม่ยั่งยืน มันจะอยู่ด้วยเพียงระยะหนึ่ง ถ้าไม่มีความสุขเป็นรากฐาน…

ข้อมูลพัฒนาการ

  • “กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม” เป็นหนังสือที่ประมวลธรรมกถา พระธรรมเทศนา และคำบรรยายต่างๆ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บางส่วนที่ยังไม่พิมพ์เป็นเล่ม จากหลายแหล่งรวม ๑๐ เรื่อง
  • พิมพ์ครั้งแรก เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางกิมวา แซ่อุ่ย โยมมารดา พระไพศาล วิสาโล เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖

 

สารบัญ – กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

อนุโมทนา

คำนำ

No Comments

Comments are closed.