การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

26 ตุลาคม 2525

“ภิกษุทั้งหลาย
เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง
ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง
ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า
จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที
แม้เนื้อและเลือดในสรีระเหือดแห้งไปก็ตาม
หากยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยเรี่ยวแรง ความเพียรความบากบั่นของบุรุษแล้ว
จะไม่หยุดความเพียรเสีย

ภิกษุทั้งหลาย
โพธิญาณเราบรรลุด้วยความไม่ประมาท
ธรรมอันเป็นเครื่องปลอดโปร่ง
รอดพ้นจากเครื่องผูกพัน
เราบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท”

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.