— ๒. ตักบาตรเทโว
เนื้อหาหลัก / 1 พฤศจิกายน 2520

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

๒. ตักบาตรเทโว มีตำนานเล่าว่า ในพรรษาที่ ๗ หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา พร้อมทั้งเทวดาทั้งหลาย ครั้นสิ้นสุดพรรษาแล้ว ในวั…

— ๓. กฐิน
เนื้อหาหลัก / 1 พฤศจิกายน 2520

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

๓. กฐิน เรื่องกฐิน มีคำสำคัญที่ควรทำความเข้าใจกันก่อน ๒ คำ คือ “กรานกฐิน” กับ “ทอดกฐิน” กรานกฐิน เป็นพิธีกรรมในฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ ทอดกฐิน เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนกระทำ เพื่อช่วยให้พระสงฆ์ก…

๑. เรื่องของชาวพุทธ — เทศกาลท้ายฝน
เนื้อหาหลัก / 1 พฤศจิกายน 2520

เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

๑. เรื่องของชาวพุทธ เทศกาลท้ายฝน ชีวิตของชาวไทยในชนบท ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ และส่วนมากเป็นชาวไร่ชาวนา ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝน ฤดูฝนจึงเป็นฤดูกาลสำคัญ เป็นฤดูกาลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชน บรรยาก…

— ๑. ปวารณา
เนื้อหาหลัก / 1 พฤศจิกายน 2520

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

๑. ปวารณา ปวารณา แปลว่า การเปิดโอกาสเชิงเชิญชวนให้ขอหรือให้ว่ากล่าวตักเตือน ในที่นี้ หมายถึงการที่พระสงฆ์พูดเปิดโอกาสแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวชี้ข้อบกพร่องและตักเตือนแนะนำกัน ปวารณา เป็นสังฆกรรมอย่างหน…

คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 18 กรกฎาคม 2520

เป็นตอนที่ 2 จาก 2 ตอนของ คู่มือดำเนินชีวิต

คำนำ หนังสือ คู่มือดำเนินชีวิต เป็นหนังสือที่ท่านเจ้าคุณ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นผู้เรียบเรียง เพื่อมอบให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มาเยี่ยมท่านขณะปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา วัด…

เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด? – ศาสนาไม่หมด?
เนื้อหาหลัก / 1 เมษายน 2520

เป็นตอนที่ 5 จาก 5 ตอนของ เทคโนโลยีกับศาสนา

ศาสนาไม่หมด? ยังมีทุกข์ภัยอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีจะเข้าไม่ถึงเสียเลย คือความทุกข์ทางจิตใจ เช่นความวิตกกังวล ความกระวนกระวาย ความอัดอั้นคับแค้น ความขุ่นมัวหม่นหมอง ความว้าเหว่หงอ…

เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด? – เทคโนโลยีมา
เนื้อหาหลัก / 1 เมษายน 2520

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ เทคโนโลยีกับศาสนา

เทคโนโลยีมา ศาสนาไม่หมด? เทคโนโลยีมา โลกปัจจุบันอยู่ในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้า มีถ้อยคำหลายอย่างสำหรับเรียกชื่อยุคปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าความเจริญเช่นนั้น มีมากมายเพียงใด เช่นว่า เป็นยุคอวกาศบ้าง…